x-parc

 

Română Magyar English Latin
arhitectură tradițională  hagyományos építészet  traditional architecture   
aboral aborális aboral  
abilitate képesség ability  
aberație cromozomială kromoszóma aberráció chromosome aberration  
abataj  fejtés, jövesztés, vájat abatis, bank, coal face, cutting, fall, stope  
abis feneketlen mélység abyss, bathos  
ablațiune abláció ablation  
abordare de jos în sus alulról felfelé irányuló megközelítés bottom-up approach  
abordare de sus în jos felülrõl lefelé irányuló megközelítés top-down approach  
abordare flexibilă a protecției mediului rugalmas környezetvédelmi megközelítés flexible approach to environmental protection  
abordare integrată integrált megközelítés integrated approach  
abraziune  kopás abrasion  
absorbție abszorpció absorption  
absorbția hidrocarburilor szénhidrogének felszívódása absorption of hydrocarbons  
absorbția radiației sugár felszívódás radiation absorption  
absorbție selectivă szelektív felvétel/felszívódás selective uptake/absorbtion  
abundență ecologică ökológiai bőség/gazdagság ecological abundance  
abur poluant szennyező gőz  polluting steam  
absorbție specifică speciális abszorpció specific absorption  
abundență relativă relatív bőség relative abundance  
acceptare a tehnologiilor technológia elfogadása technology acceptance  
accident ecologic  ökológiai baleset ecological accident  
accident climatic éghajlati baleset climatic accident  
acces la documente administrative közigazgatási dokumentumokhoz való hozzáférés access to administrative documents  
acces la justiție bírósághoz fordulás joga acces to the courts  
acces la teren területhez való hozzáférés land access  
acciză közvetett/fogyasztási adó excise  
accident major súlyos baleset, ti  major accident  
achiziție ecologică környezetbarát beszerzés environmental friendly procurement  
achiziții publice közbeszerzés public procurement  
acid sav/acid acid  
acid clorhidric clorhidrat sav clorhidric acid / spirit of salt  
acid hialuronic hialuronsav hyaluronic acid  
acid humic huminsav humic acid  
acid sulfuric kénsav sulfuric acid  
acid nucleic nukleinsav nucleic acid  
acid ribonucleic ribonukleinsav ribonucleic acid  
acidulare savasodás acidification  
aciditate savasság acidity  
aclimatizare akklimatizálódás acclimatization  
acvilă imperiala spaniolă parlagi Spaniol sas Spanish Imperial Eagle  Aquila adalberti
acvila de stepa parlagi sas Steppe Eagle Aquila nipalensis
acoperire a gropii de gunoi hulladéklerakó borítása landfill covering  
acoperire a terenului földtakaró land cover  
acoperire cu vegetație növénytakaró vegetation cover  
acord de mediu  környezetvédelmi megállapodás environmental agreement  
acord internațional nemzetközi megállapodás international agreement  
acord multilateral többoldalú megállapodás multilateral agreement  
acord provizoriu átmeneti megállapodás transitional arrangement  
acord voluntar önkéntes megállapodás voluntary agreement  
act administrativ közigazgatási okirat administrative document  
act comunitar Közösségi törvény community act  
act juridic bírósági lépés legal act  
actinide aktinoidák actinides  
actiniu aktínium actinium  
acțiune publică lakossági lépés public action  
activitate antropică emberi tevékenység anthropic activity  
activitate biologică biológiai tevékenység biological activity  
activitate comercială kereskedelmi tevékenység trade activity  
activitate economică gazdasági tevékenység economic activity  
activitate industrială ipari tevékenység industrial activity  
activitate instituțională intézményi tevékenység institutional activity  
activitate minieră bányászat mining  
activitate recreativă szabadidős tevékenység leisure activity  
activitate școlară iskolai tananyag schoolwork  
activitate seismică szeizmikus tevékenység seismic activity  
activitate solară naptevékenység solar activity  
activitate terestră földhöz kötött tevékenység land-based activity  
 acumulări microbiene mikrobiális  felhalmozás microbial accumulation  
acuitate auditivă halláserősség hearing acuity  
acumulare de poluanți a szennyezőanyagok felhalmozódása accumulation of pollutants  
acumulare în țesuturi corporale testszövetekben való felhalmozódás accumulation in body tissues  
acumularea pesticidelor în sol növényvédő szerek felhalmozódása a talajban accumulation of pesticides in the soil  
anion  anion  anion  
acceleratie gravitațională nehézségi/gravitációs gyorsulás gravity acceleration  
acumulator akkumulátor accumulator  
acuratețe pontosság accuracy  
acustică akusztika acoustics  
acut akut acute  
acuzare ügyészi eljárás prosecution  
acvacultură akvakultúra aquaculture  
acvifer víztartó réteg water table  
acvila de camp reti sas Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca 
acvila de munte  hegyi sas mountain eagle/Golden Eagle Aquila chrysaetos 
acvila tipatore mare nagy kialto sas Greater Spotted Eagle Aquila clanga 
Acvila mica kis sas Booted eagle Aquila pennata 
Acvila tipatoare mica kiss kialto sas Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina 
adaos chimic vegyi addíció chemical addition  
adăpost menedék / menhely shelter  
adăpost de urgență szükségelszállásolás emergency shelter  
adăpost pentru animale állat menedékhely / állatszállás animal shelter / animal housing  
adăpost provizoriu átmeneti menhely temporary shelter  
adaptare alkalmazkodás adaptation  
adaptare ecologică ökológiai alkalmazkodás ecological adaptation  
adaptare morfologică morfológiai alkalmazkodás morphological adaptation  
aderență biologică szennyeződés növekedés fouling growth  
adeziv ragasztóanyag adhesive  
aditiv adalékanyag additive  
aditiv alimentar élelmiszer-adalékanyag food additive  
aditiv de combustibil üzemanyag adalék fuel additive  
adsorbție felszívódás, adszorpció adsorption  
adult felnőtt adult  
adunare de date / colectare de date adatszerzés / adathalmozás data acquisition  
aer levegő air  
aer ambiant környezeti levegõ ambient air  
aer condiționat légkondicionálás air conditioning  
aer contaminat szennyezett levegő contaminated air  
aerare levegőztetés aeration  
aerare a apei vízlevegőztetés water aeration  
aerob aerób aerobic  
aerobiologie aerobiológia aerobiology  
aeroport repülőtér airport  
aerosol aeroszol aerosol  
aerosol propulsor aeroszol hajtógáz aerosol propellant  
aerul din sol talajlevegő soil air  
afectat érintett affected  
afluent mellékfolyó tributary  
aflux befolyás/beömlés inflow  
agent antiputrezire korhadásgátló szer antifouling agent  
agent de complexare komplexképző anyag complexing agent  
agent de impregnare impregnáló anyag impregnating agent  
agent de înălbire fehérítőszer bleaching agent  
agent de reducere redukálószer reducing agent  
agent economic gazdasági társaság business organization  
agent fotochimic fotokémiai szer photochemical agent  
agent frigorific hűtőközeg refrigerant  
agent ignifug tűzálló szer fireproofing agent  
agent infecțios kórokozó pathogenic agent  
agent oxidant oxidálószer oxidising agent  
agent tensioactiv felületaktív anyag surface-active agent  
agendă napirend agenda  
Agenția Europeană de Mediu Európai Környezetvédelmi Ügynökség European Environment Agency  
agenție de protecție a mediului környezetvédelmi ügynökség environmental protection agency  
aglomerare urbană / aglomerație urbană városi agglomeráció / konurbáció / városraj / városhalmaz urban agglomeration / conurbation  
aglutinare / sinterizare szinterelés / zsugorítás sintering  
agregat összesített aggregate  
agregate minerale ásványi töltőanyagok mineral aggregates  
agricultură mezőgazdaság agriculture  
agricultură ecologică biogazdálkodás organic farming  
agricultură extensivă nagybani földművelés és/vagy állattenyésztés extensive farming  
agricultură intensivă belterjes (intenzív) gazdálkodás intensive farming  
agricultură itinerantă vándorgazdálkodás itinerant farming  
agronomie agronómia agronomy  
agroturism agroturizmus agritourism  
ajutor de urgență szükséghelyzetben segítségnyújtás emergency relief  
ajutor financiar pénzügyi segély  financial aid   
ajutor pentru dezvoltare fejlesztési segély  development aid   
ajutor public állami segély  public aid   
ajutor social szegényellátás social relief   
ajutor umanitar humanitáriánus segély  humanitarian aid   
alarmă riasztó / riasztás alarm  
alb fehér white  
albastru kék blue  
albăstrea  búzaviráglevé bluebottle Centaurea cyanus
albedo albedó albedo  
albia cursului de apă folyómeder river bed  
albină méh bee Apis mellifera
albatros albatrosz albatross Diomedeidae
albatrosul calator Gibson Albatross Antipodean or Gibson's Albatross Diomedea exulans
albatrosul cu picioarele negre Fekete - lábú Albatross Black-footed Albatross Phoebastria nigripes
alcalinitate / bazicitate lúgosság alkalinity / basicity  
alcan alkán alkane  
alcool alkohol alcohol  
alchil alkilcsoport alky  
alelopatie allelopátia allelopathy  
alergen allergén allergen  
alergie allergia allergy  
algă alga alga  
algă albastră-verde kékalga blue-green alga   
algicid algicid algicide  
aliaj ötvözet alloy  
aliment cu conținut înalt de proteine  magas fehérjetartalmú élelmiszer  high protein food   
alimentare cu apă potabilă  ivóvízellátás  drinking water supply   
alimentare cu energie electrică  elektromos energiaellátás  electric power supply   
alimentare cu gaze gázellátás gas supply   
alimentare rurală cu apă  vidéki vízellátás  rural water supply   
alimente de bază  alapvető élelmiszer  staple food   
alimente prelucrate  feldolgozott élelmiszer  processed food  
 alimentație     étkezés diet/feed  
aliniere  kitűzés / kijelölés  alignment  
alior  erdei kutyatej  wood spurge Euphorbia amygdaliodes L.
alior de baltă Mocsári kutyatej marsh spurge, marsh euphorbia Euphorbia palustris L.
alocare de fonduri különleges célra való adó előirányzása earmarking  
alocație engedélyezés/engedmény allowance  
alternativă cu costuri reduse gazdaságos alternatíva cost-effective alternative  
altitudine magasság altitude  
altimetru magasságmérő altimeter  
alumină timföld alumina  
aluminiu alumínium aluminium  
alunecare de teren földcsuszamlás landslide  
alun  mogyoróbokor/mogyorófa hazelnut tree Corylus avellana L. 
aluviuni folyó betétek river deposits  
alveolă léghólyag alveolus  
amalgam amalgám amalgam  
ambalaj suplimentar  kiegészítő csomagolás   additional packaging   
ambalare csomagolás packaging  
ambalare inteligentă intelligens csomagolás intelligent packaging  
ambient  környező ambient    
ambuteiaj forgalmi dugó traffic jam  
amenajare a bazinelor hidrografice vízgyűjtő irányítás watershed management  
amenajare a peisajelor tájtervezés landscape planning  
amenajare funciară / amenajare a teritoriului földprogram land setup  
amenajament silvic  erdőgazdálkodás forest arrangement  
amendă bírság fine  
amendament legal törvénymódosítás law amendment  
amestec de gaze gázkeverék gas mixture  
amestecare keverés mixing  
amfibieni Kétéltűek amphibians  
amidon keményítő starch  
amină amin amine  
amide amid amide  
aminoacid aminosav aminoacid  
amoniac ammónia ammonia  
amoniu ammónium ammonium  
amortizor de sunet hangcsillapító / hangtompító silencer  
amprentă de carbon széndioxid-lábnyom/szénlabnyom carbon footprint  
amprente ecologice átfogó területhasznosítás ecological footprints  
an hidrologic víztani év hydrologic year  
an ploios csapadékos év rainy year  
an secetos szárazságos év dry year  
anaerob anaerob anaerobe  
anabioza anabiozis anabiossis   
anabolismul  anabolizmus anabolism  
analiza vizsgálat investigation  
analiza pericolului veszély elemzés hazard analysis  
analiză a solului talajelemzés   soil analysis   
analiză a zgomotului zajelemzés noise analysis  
analiză de energie energia elemzés energy analisis  
analiza costuri-beneficiu költség-haszon elemzés cost-benefit analysis  
analiză costuri-eficiență gazdaságossági elemzés cost-effectiveness analysis  
analiză cromatografică kromatográfiai elemzés chromatographic analysis  
analiză de proces folyamatelemzés process analysis   
analiză de risc kockázatelemzés  risk analysis   
analiza de la leagan la mormant bölcsőtől a sírig elemzés cradle-to-grave analysis  
analiză economică gazdasági elemzés economic analysis  
analiză fizico-chimică fizikai-kémiai elemzés physicochemical analysis   
analiză granulometrică méret elemzés particle size analysis  
analiză imunologică immunopróba immunoassay  
analiză matematică analízis / függvénytan calculus  
analiză organoleptică érzékszervi vizsgálat organoleptic analysis  
analiză risc-beneficiu kockázat-haszon elemzés  risk-benefit analysis   
anatomie anatómia anatomy  
anemonă kökörcsin anemone Anemone sp.
anchetă felmérés survey  
anchetă publică állami haszonvizsgálat / állami vizsgálat public benefit inquiry / public inquiry  
anchetă socială társadalmi felmérés social survey   
anchetă sociologică szociológiai felmérés  sociological survey   
anelidă gyűrűs féreg  annelid  
angiosperm nyitvatermők angiosperm  
animal állat animal  
animal acvatic vízi állat  aquatic animal   
animal cu blană prémes állat  fur animal   
animal cu sânge cald melegvérű állat  warm-blooded animal   
animal de companie kedvenc háziállat  pet  
animal de laborator kísérleti állat  test animal  
animal de pradă ragadozó predator  
animal de tracțiune igavonó állat  draught animal   
animal domesticit háziasított/szelídített állat domesticated animal   
animal pentru sacrificat vágóállat animal for slaughter   
anion anion anion  
anotimp évszak season  
anoxic oxigénhiánnyal járó állapot / anoxikus anoxic  
antagonism antagonizmus antagonism  
antibiotic antibiotikum antibiotic  
anticipare a pericolului veszélyre való felkészülés  anticipation of danger   
anticorp antitest antibody  
antimicotic gombaellenes antifungal  
antropizare emberi beavatkozás anthropization  
antropogenic antropogén anthropogenic  
anunț publicitar hirdetés advertisement  
apă atmosferică  légköri víz atmospheric water  
apă contaminată szennyezett víz contaminated air  
apă carstică karsztvíz karst water  
apă pură  tiszta víz pure water   
apă de percolație szivárgó víz / csurgalékvíz percolating water   
apă de răcire hűtővíz cooling water  
apă de santină fenékvíz / aljvíz  bilge water   
apă de spălare mosási víz washing water  
apă de suprafață felszíni víz surface water  
apa din sol talajvíz ground water  
apă distrofică tápanyagszegény víz dystrophic water  
apă dulce édesvíz freshwater  
apă eutrofică tápanyagban gazdag víz eutrophic water  
apă freatică rétegvíz underground water  
apă grea nehézvíz heavy water  
apă menajeră szennyvíz sewage water  
apă minerală ásványvíz mineral water  
apă pluvială esővíz rain water  
apă recirculată újrahasznosított víz recycled water  
apă salmastră / apă sălcie brakkvíz brackish water  
apă sărată sósvíz seawater/ brackish water  
apă stătătoare álló víz stagnant water  
apă termală termálvíz hot spring  
apă uzată epurată tisztított szennyvíz treated wastewater  
apă de incendiu tűz-víz fire-water  
apărare védelem defence  
aparat de protecție respiratorie légzőszerveket óvó eszköz respiratory protection apparatus  
apatit  apatit  apatite  
ape mari magas vízállás high water  
ape medii átlagos vízállás mean water  
ape mici alacsony vízállás low water  
apeduct vízvezeték water supply  
apel fellebbezés appeal  
apicultură méhészet apiculture  
aplicare a legislației mediului környezeti jog érvényesítése  environmental law enforcement   
aprobare jóváhagyás approval  
aprovizionare corespunzătoare cu alimente elégséges élelmiszerellátás  adequate food supply   
aranjament provizoriu átmeneti elrendezés  transitional arrangement   
arbore filogenetic családfa phylogenetic tree  
arboret sarjerdő szabványokkal  coppice with standards   
arboretum arborétum arboretum  
arborele pagodelor  japánakác ginkgo/maidenhair tree Ginkgo biloba
arbust cserje shrub  
ardere controlată szabályozott égetés  controlled burning   
ardere la faclă lobogás (láng)  flaring  
areal elterjedési terület habitat  
areal continuu összefüggő élőhely continuous habitat  
areal fragmentat fragmentált élőhely fragmented habitat  
arealul populației  terület lakossága population area   
ariditate  szárazság aridity  
argilă agyag clay  
argilă activă fehérítő agyag  bleaching clay   
argint ezüst silver  
arheologie régészet archaeology  
arhipelag szigetvilág archipelago  
arhitectură építészet architecture  
arhitectură peisageră tájépítés landscape architecture   
arhitectură rurală vidéki építészet  rural architecture   
arin  égerfa alder  
arin alb  fehér éger white alder  Alnus incana (L.)Moench.
arin negru fehete éger black alder Alnus glutinosa (L) Gaertn.
arie naturală protejată védett terület natural reserve  
arie specială de protecție avifaunistică  különleges madárvédelmi terület special protection area (SPA)  
arie specială de conservare  különleges természetmegőrzési terület special area of conservation   
arie protejată  védett terület protected area  
armă fegyver weapon  
armă biologică biológiai fegyver  biological weapon   
armă chimică vegyi fegyver  chemical weapon   
armă nucleară nukleáris fegyver  nuclear weapon   
aragonit aragonit  aragonite  
armonizare internațională nemzetközi harmonizálás  international harmonisation   
armonizare legislativă jogharmonizáció  harmonisation of law   
arocament kőhányás riprap  
aromatizare ízesítés flavouring  
arsenic arzén arsenic  
artă művészet art  
artizanat kézművesség  handicraft  
artropod ízeltlábú arthropod  
arțar  juharfa maple  Acer platanoides L.
arzător final utánégető afterburner  
asanare a solurilor terület-visszaszerzés  land reclamation   
ascensiune növekvő/felemelkedés ascension  
ascensor lift elevator  
așezare provizorie engedély nélküli lakhely squatter settlement  
așezare rurală vidéki település rural settlement  
așezare umană emberi település human settlement  
așezare urbană városi település urban settlement  
așezări umane emberi település / lakott terület human settlements  
asigurarea calității minőségbiztosítás quality assurance  
asigurarea materiei prime nyersanyag biztosítása raw material securing  
asimilare asszimiláció assimilation  
asistență financiară pénzügyi támogatás financial assistance  
asistență internațională nemzetközi segítség international assistance  
asistență juridică bírói segítség judicial assistance  
asistență la creditare hitelnyújtás credit assistance  
asociație pentru protecția mediului környezetvédelmi szövetség/egyesület environmental protection association  
asolament vetésforgó crop rotation  
aspersie fecskendezés spurting  
atenuare a zgomotului zajelhárítás noise abatement  
astenosferă asztenoszféra asthenosphere  
atmosferă légkör atmosphere  
atmosferă neutră semleges légkör neutral atmosphere  
atrazină atrazin atrazine  
atribuire kijelölés / hozzárendelés attribution  
atribut biologic biológiai tulajdonság biological attribute  
audiere oficială hivatalos meghallgatás official hearing  
audiere publică közmeghallgatás public hearing  
audit könyvvizsgálat audit  
audit de mediu környezeti auditálás environmental auditing  
audit ecologic környezeti ellenőrzés / környezeti felülvizsgálat environmental audit  
aur arany gold  
autoreglare  önszabályozás self-regulation  
auto-monitorizare önmegfigyelés self-monitoring  
autoepurare öntisztítás self-purification  
autoritate de control ellenőrző hatóság controlling authority  
autoritate de reglementare a apei vízügyi szabályozó hatóság water regulatory authority  
autoritate legislativă törvényhozó hatóság legislative authority  
autoritate locală / municipalitate helyi hatóság local authority  
autoritate provincială/regională vidéki/regionális hatóság provincial/regional authority  
autorizație de construire építési engedély building permit  
autorizație de mediu környezetvédelmi engedély environmental permit  
autorizație de pescuit halászati engedély fishing licence  
autorizație specială külön felhatalmazás special authorisation  
autoturism particular magánautó private car  
autovehicule vechi și uzate autóroncs end-of-life vehicle, wreck  
auz hallás hearing  
avertizare de smog szmogriadó smog warning  
avertizare meteorologică időjárás figyelmeztetés weather alert  
avicultură madártenyésztés aviculture  
avifaună madárvilág avifauna  
avifaună acvatică vízimadarak waterfowl  
aven  aven  aven   
azbest azbeszt asbestos  
azbestoză azbesztrészecskék belégzése okozta betegség asbestosis  
azbociment azbesztcement asbestos cement  
azot / nitrogen nitrogén nitrogen  
azot organic szerves nitrogén organic nitrogen  
bactericid baktériumölő szer bactericide  
bacterie baktérium bacterium  
bacterie coliformă koliform baktérium coliform bacterium  
bacterie fotosintetizantă  fotosintetizator baktériumok  fotosintetizator bacterium   
bacterie fecală ürülék baktérium faecal bacterium  
bacteriologie bakteriológia bacteriology  
 bauxită bauxit  bauxite  
balanță (economică) mérleg (közgazdaság) balance (economic)  
balastieră kavicsbányató gravel pit  
bălegar  állati trágya  animal manure   
baliză jelző marker  
baltă láp bog  
bancă de date bibliografice szakirodalmi adatbank literature data bank  
bancă de specimene din mediu környezeti mintapéldány bank environmental specimen bank  
bancă genetică génbank gene bank  
bancuri de nisip  homokpadok sand banks   
banchiză jégtorlasz ice pack  
bandă de spectru molekulaszínkép spectral band  
bandă magnetică mágnesszalag magnetic tape  
bănuței százszorszép common daisy/ lawn daisy Bellis perennis
bazalt  bazalt  bauxite  
bar bár bar  
baraj gát dam  
baraj de acumulare tározó storage dam  
baraj flotant antipetrol olajzárólánc oil boom  
barieră comercială kereskedelmi korlát trade barrier  
barieră de zgomot zajvédő noise barrier  
barză neagră  fekete gólya Black Stork Ciconia nigra
bariu bárium barium  
brom  bróm bromine   
broască  béka frog  
broscăriță plutitoare bodros békaszőlő broad-leaved pondweed Potamogeton natans L.
baterie alcalină alkáli elem alkaline battery  
baterie tip "nasture" gombelem button-cell battery  
batracian kétéltű amphibian  
bătrâniș betyárkóró Horseweed/ Canadian horseweed, Canadian fleabane,  Conyza canadensis 
basculare controlată ellenőrzött lerakás controlled tipping  
bază (chimică) lúg (chemical) base  
baza acoperirii costului költségmegtérülés alapja cost recovery basis  
bază de date adatbázis data base  
baza de date "airbase" AIRBASE, az EEA (Európai Környezeti Ügynökség) levegõminõségi adatbázisa airbase  
baza de date "waterbase" Waterbase, az EEA vízügyi adatbázisa waterbase  
baza de date comuna a zonelor protejate CDDA Közös Adatbank a Kijelölt Különleges Területekről common database on designated areas  
baza de date cu privire la obligaţiile de raportare kötelezõ jelentések adatbázisa reporting obligations database  
baza de date cu privire la reziduuri "wastebase" Wastebase, Az Európai Hulladék és Anyagáramlás Témaközpont (ETC/WMF) hulladékkal és hulladékgazdálkodással foglalkozó adatbankja wastebase  
baza de date EUNIS asupra habitatelor EUNIS élőhely-adatbázis (Az Európai Természetvédelmi Információs Rendszer - EUNIS - által működtetett élőhely-adatbázis) EUNIS habitats database  
baza de date EUNIS cu privire la aşezări EUNIS különleges jelentőségű területek adatbázisa EUNIS sites database  
bază de date relaţională relációs adatbázis relational database  
baza de date STAR STAR adatbázis STAR database  
bază legală jogalap legal basis  
bazidiomicete bazidiumos gombák basidiomycete  
bazin medence pool  
bazin al lacului tómedence lake basin  
bazin de apă de ploaie esővíz-medence storm water basin  
bazin de acumulare  tároló medence accumulation tank   
bazin de decantare a reziduurilor meddőelfolyó tó tailings pond  
bazin de fermentare digesztor digester  
bazin de întârziere árvízi tározó retarding basin  
bazin de sedimentare ülepítőmedence sedimentation basin / sedimentary basin  
bazin receptor  vízgyűjtő recevier basin (tank)  
bazin fluvial internaţional nemzetközi folyómeder international river basin  
bazin hidrografic vízgyűjtő terület / vízrajzi medence catchment / (river) basin  
bec lámpa lamp  
belavie sarmațiană  Belavia szarmata Belavia Sarmatian  
bentos / benthos bentosz / (tenger)fenék élővilága / vízfenéki flóra és fauna benthos  
benzen benzol benzene  
benzină benzin petrol  
benzopiren benzpirén benzopyrene  
beneficii haszon Benefit  
beriliu berillium beryllium  
beton beton concrete  
bibliografie bibliográfia bibliography  
bibliotecă könyvtár library  
bicicletă kerékpár bicycle  
bifenil halogenat halogénezett bifenil halogenated biphenyl  
bifenil polibromat polibrómozott bifenil polybrominated biphenyl  
bifenil policlorurat poliklórozott bifenil polychlorinated biphenyl  
bilanț de mediu  környezeti egyensúly environmental balance  
bilanț hidric vízháztartás water balance  
bilanț radiativ sugárzási mérleg radiation balance  
bilanț termic hőháztartás heat balance  
bioacumulare biológiai akkumuláció / bioakkumuláció bioaccumulation  
biocenoză életközösség biocenosis  
biochimie biokémia biochemistry  
biocid biocid biocide  
bioclimatologie bioklimatológia bioclimatology  
biocombustibil bioüzemanyag / biológiai (eredetű) tüzelõanyag/üzemanyag biofuel  
bioconversie biokonverzió bioconversion  
biodegradabil biodegradálódó / biológiai lebomlóképesség / biológiailag lebontható biodegradable  
biodegradabilitate biológiai lebomlóképesség biodegradability  
biodegradare biológiai lebomlás biodegradation  
biopsie  szövettani vizsgálat biopsy  
biodiesel biodízel biodiesel  
biodisponibilitate biológiai hasznosíthatóság / biológiai lebomlóképesség foka bioavailability  
biodiversitate biodiverzitás biodiversity  
bioetanol bioetanol bioethanol  
bioenergie bioenergia bioenergy  
bioetică bioetika bioethics  
biofertilizatori bio trágya biofertilizers  
biofiltrare bioszűrés biofiltration  
biofiltru csepegtető szűrő / biológiai szűrő trickling filter / biofilter  
biofizică biofizika biophysics  
biofizica mediului  környezeti biofizika environmental biophysics  
biogaz biogáz biogas  
biogeochimie biogeokémia biogeochemistry  
biogeografie  biogeográfia biogeography  
bioindicatori indikátor fajok bioindicators  
biologic biológiai biological  
biologie biológia biology  
biologie marină tengerbiológia marine biology  
biologie moleculară molekuláris biológia molecular biology  
biologie umană humánbiológia human biology  
bioluminiscenţă biolumineszcencia bioluminescence  
biom biom biome  
biomagnificare biomagnifikáció biomagnification  
biomarcare biomarker biomarker  
biomasă biomassza biomass  
biomasă primară elsődleges biomassza primary biomass  
biomasă secundară másodlagos biomassza secondary biomass  
biometalurgie biometalurgia biometallurgy  
bioreactor bioreaktor bioreactor  
bioremediere bioremediáció bioremediation  
bioritm bioritmus biorhythm  
biosferă bioszféra biosphere  
biotit  biotit biotite  
biosinteză bioszintézis biosynthesis  
biota élővilág biota  
biotehnologie biotechnológia biotechnology  
biotehnologie agricolă mezőgazdasági biotechnológia agricultural biotechnology  
biotehnologie ce vizează sănătatea egészségüggyel kapcsolatos biotechnológia health-related biotechnology  
biotehnologii biotechnológia biotechnology  
biotip biotípus biotype  
biotop biotóp biotope  
biotop secundar másodlagos biotóp secondary biotope  
birocratizare bürokrácia / bürokratizálódás bureaucratisation  
bovina marha bovine  
bor bór bor  
boz  földi bodza danewort, dane weed, danesblood Sambucus ebulus 
blană szőrme / prém fur   
blănuri / blănărie szőrmeipar furriery  
biogeocenoză  életközösség biogeocenosis  
bizon bölény bison Bison bison
boală betegség disease  
boală infecţioasă/contagioasă fertőzőbetegség infectious disease  
boala legionarilor  Legionáriusok betegsége legionnaires’ disease  
boală profesională foglalkozási betegség occupational disease  
boală psiho-somatică pszichoszomatikus betegség psychosomatic illness  
boală pulmonară tüdőbetegség pulmonary/lung disease  
boală respiratorie légzőszervi betegség respiratory disease  
boală transmisă prin apă szennyezett víz okozta betegség waterborne disease  
boală umană emberi betegség human disease  
bondar de stepă  Poszmé Bumblebee steppe  
bor bór boron  
blocaj  tömb blockage  
boli ale animalelor állatbetegség animal disease  
boli ale peştilor halbetegség fish disease  
boli ale plantelor növénybetegség plant disease  
braconaj  orvvadászat poaching  
braconaj cinegetic  vadvilág orvvadászat wildlife poaching  
braconaj ecologic  ökológiai orvvadászat ecological poaching  
braconaj piscicol  orvvadászat hal fish poaching   
brad  fenyő fir tree  Abies alba
brad alb  jegenyefenyő white fir  Abies concolor
brădișor kissfenyő Northern firmoss/ Fir Clubmoss Huperzia selago (L)
braț de râu folyó ág river branch  
braț navigabil  hajózható kar navigable river branch  
braț mort holtág backwater  
brândușă sáfrány crocus  Crocus sp.
brândușă de toamnă  őszi kikerics autumn crocus, meadow saffron or naked lady Colchicum autumnale
brei  erdei szélfű dog's mercury, Mercurialis perennis L.
broasca țestoasă de baltă tavi teknős pond turtle, European Pond Terrapin Emys orbicularis
brumă zúzmara hoar-frost  
brumăriţă de stâncă havasi szürkebegy alpine accentor Prunella collaris
brut bruttó gross  
buhaiul de balta cu burta rosi/izvoras mocsári bölömbika european fire-bellied toad Bombina bombina
bulă buborék bubble  
bulboană örvény whirlpool  
bulbocodiu versicolor bulbocodiu versicolor bulbocodiu versicolor  
burniță szitálás drizzle  
bursuc/ viezure  borz European badger  Meles meles
bujor  bazsarózsa peony  Paeonia sp.
buzdugan de apă  Ágas békabuzogány simplestem bur-reed / branched bur-reed Sparganium erectum L.
cadmiu kadmium cadmium  
calcar mészkő limestone  
calcedonie  calcedony calcedony  
calcit kalcit calcite  
calcinare kiégetés calcination  
calciu  kalcium calcium  
calibrare kalibrálás calibration  
calitate minőség quality  
calitatea aerului a levegő minősége air quality  
calitatea mediului înconjurător környezetminőség environmental quality  
calitate genetică genetikai minőségének genetic quality  
calorie kalória calory  
camera de șicane terelő kamra baffle chamber  
canal csatorna canal  
canal navigabil hajózási csatorna waterway  
canalizare szennyvíz hálózat sewerage  
cancer rák cancer  
cap fok/fej cape/head  
capacitate de autoreglare  önálló képességü capacity of sef-adjustment  
capacitate de asimilare a deșeurilor hulladék asszimilációs képesség  waste assimilation capacity  
capacitate de autoepurare  öntisztuló képességét self-purification capacity  
capacitate calorică hőkapacitás heat capacity  
capacitate de mediu környezeti teljesítmény environmental capacity  
capacitatea de umiditate a pamantului/solului (capacitatea de câmp) a mező nedvesség kapacitása (Föld kapacitás). Field moisture capacity ( Field capacity)  
capital natural természeti tőke natural capital  
carbon szén carbon  
carbonare karbonátosodás carbonation  
carbon activ activ szén  activated carbon  
carbonat de calciu kalcium-karbonát Calcium carbonate  
carbon organic dizolvat oldott szerves szén dissolved organic carbon  
carbon fix fix szén fixed carbon  
carbonizare elszenesedés carbonization  
carcinogen rákkeltő anyag carcinogen  
carnivor húsevő carnivore  
cartă okirat chart  
carpen  közönséges gyertyán common hornbeam  Carpinus betulus L.
castan  gesztenyefa chestnut tree Castanea sativa
castor  hód beaver  Castor fiber
cătină licium  sea-buckthorn  Hippophae rhamnoides
catabolismul  katabolizmus catabolism  
catastrofă ecologică természeti katasztrófa ecological disaster  
cation  kation  cation   
căldură de descompunere bomlási hő decay heat  
căldură latentă látens hő căldură latentă  
călin  kányabangita guelder-rose Viburnum opulus
cea mai bună opțiune profesională legjobb hivatalos lehetőség best authorized option  
celulă eucariotă eukarióta eukaryotic cell  
călugăriță  imádkozó sáska / ájtatos manó praying mantis Mantis religiosa
cărpiniță keleti gyertyán oriental hornbeam  Carpinus orientalis
  kardos madársisak sword-leaved helleborine/narrow-leaved helleborine Cephalanthera longifolia
căpșuniță grandifloră  fehér madársisak  white helleborine Cephalantera damasonium
căprioară európai őz European roe deer/  roe deer Capreolus capreolus
cânepiță nagyvirágú kenderkefű large flowered hemp-nettle Galeopsis speciosa
câmp bioenergetic  bioenergetikai tér/mező bioenergetic field  
câmp electrostatic  elektrosztatikus tér/mező electrostatic field   
câmp geomagnetic  geomágneses tér/mező geomagnetic field  
câmp magnetic  mágneses tér/mező magnetic field  
câmpie  egyszerű plain  
ceapă bulgărească  Bolgár nektárhagyma Sicilian honey lily Allium siculum
ceață köd fog  
cefalopod  lábasfejűek cephalopod  
cegă  kecsege sterlet Acipenser ruthenus
celulă atmosferică légköri cella atmospheric cell  
celula Hadley Hadley cella Hadley cell  
celulă fotovoltaică fotovoltaikus cella photovoltaic cell  
celulă procariotă  prokarióta prokaryotic cell  
centrală hidroelectrică vízerőmű hydroelectric plant  
centrală nucleară atomerőmű nuclear plant  
centrală termoelectrică hőerőmű thermal power plant  
cenușă vulcanică  vulkáni hamu volcanic ash   
cercetare științifică kutatás scientific research  
cer  cser turkish oak Quercus cerris L.
cervană / piciorul lupului  vízi peszérce bugleweed/ European bugleweed Lycopus europaeus 
cesiu cézium cesium  
cetină  fenyőgally  conifer branches  
cheltuieliă administrativă adminisztratív költség administrative expenditure  
cheltuielă de întreținere karbantartási kiadások maintenance expenditure  
cheltuielă preventivă megelőző kiadás preventative expenditure  
chiparos  ciprus cypress Cupressus sp.
ciclul Bruckner Bruckner ciklus Bruckner cycle  
ciclu biosferic bioszféra ciklus Biospheric cycle  
ciclu de viață életciklus life cycle   
ciclul de viață al unui produs egy termék életciklusa product lifecycle  
ciclul petelor solare napfolt ciklus sunspot cycle  
cireș  cseresznye sweet cherry Prunus avium 
circuitul apei víz körforgása water cycle  
cioburi de sticlă üvegszilánkok cullet  
Cioara grivă dolmányos varjú hooded crow Corvus cornix
Cioara neagră Fekete varjú Carrion Crow Corvus corone
Cioara de semănătură hagyomanyos varjú rook Corvus frugilegus
cioara /    Stăncuţa  szikla madár/ szikla varjú Jackdaw Corvus monedula 
ciocănitoarea neagra fekete harkály black woodpecker Dryocopus martius
Ciocănitoarea verzuie sau Ghionoaie sură szürke küllő grey-headed woodpecker Picus canus
Ciocănitoarea verde sau Ghionoaie verde Zöld küllő green woodpecker Picus viridis
Ciocănitoarea cu spatele alb Fehér - fakopáncs White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
Ciocănitoarea de grădină sau Ciocănitoarea pestriță de grădină Tarka kerti harkály Motley/Garden woodpecker  Dendrocopos syriacus
Ciocănitoarea pestriță mijlocie sau Ciocănitoare de stejar Közepes tarka harkály oak Woodpecker Dendrocopos medius
Ciocănitoarea pestriță mică sau Ciocănitoare mică kis tarka harkály  small Woodpecker Dendrocopos minor
Ciocănitoarea pestriță mare Nagy fakopáncs great spotted woodpecker Dendrocopos major
Ciocănitoarea cu trei degete  Háromujjú harkály Three-toed woodpecker Picoides tridactylus
Capîntortură sau Capîntorsul Nyaktekercs the wryneck Jynx torquilla
ciocârlia  mezei pacsirta lark  Alauda arvensis
circulație atmosferică légköri keringés atmospheric circulation  
circumpolar cirkumpoláris circumpolar  
ciuf de câmp  réti fülesbagoly short-eared owl Asio flammeus 
ciumăfaie  csattanó maszlag Devil's snare/   hell's bells/ devil’s trumpet/ devil’s weed Datura stramonium 
Ciuş füleskuvik eurasian scops owl Otus scops
ciuvică  törpe bagoly pygmy owl  Glaucidium passerinum 
clasă de vârstă  korosztály age class  
clasificare osztályozás classification  
Clasificarea Statistică Internațională a Bolilor Nemzetközi statisztikai betegségek  osztályozása  International Statistical Classification of Diseases  
climat klíma climate  
climax tetőpont climax  
clocotiș  mogyorós hólyagfa european bladdernut Staphylea pinnata
clorinare klórozás chlorination  
clorofilă  klorofill chlorophyll  
clopoței baracklevelű harangvirág Peach-leaved bellflower Campanula persicifolia L. 
clopoței kányaharangvirág Creeping bellflower,  rampion bellflower Campanula rapunculoides L.
clopoței de munte  hegyi harangvirág alpine bellflower Campanula alpina
clorofluorocarburi halogénezett szénhidrogének chlorofluorocarbons  
coada calului  lófarok common horsetail Equisetum arvense L.
coada șoricelului  közönséges cickafark yarrow Achillea milefolium
cobalt kobalt cobalt  
cod genetic genetikai kód genetic code  
coexistență együttélés coexistence  
coliformi coliform baktériumok coliforms  
colmatare eltőmődés clogging  
Comisia Europeană Európai Bizottság European Commission  
competiție intraspecifică fajon belüli verseny intraspecific competition  
competiție interspecifică interspecifikus verseny interspecific competition  
componentă fizică  fizikai komponens physical component  
concentrație de fond háttér-koncentráció background concentration  
concentrație letală halálos koncentráció lethal concentration  
concentrație maximă admisă maximális megengedett koncentráció maximum allowed concentration  
concesiune minieră bányászati engedmény mining right  
condiționarea nămolului iszapkezelés sludge treatment  
conducta de înaltă presiune nagynyomású vezeték high pressure pipe  
conducta de noroi iszap vezeték sludge pipe  
conductibilitate vezetőképesség conductivity  
conductivitate hidraulică hidraulikus vezetőképesség hydraulic conductivity  
conductivitate termică hővezető képesség thermal conductivity  
consangvinizare beltenyésztés inbreeding  
conservare genetică genetikai megőrzés genetic conservation  
conservarea energiei energiatakarékosság energy saving  
conservare in-situ  in situ megőrzés in-site conservation  
conservarea naturii  Természet védelém nature conservation   
consiliu științific  tudományos tanács scientific council   
consolidarea malurilor partvédelem bank protection  
consum de apă vízfogyasztás water consumption   
consumatorii  fogyasztók consumers   
consumatorii primari  elsődleges fogyasztók primary consumers  
consumatorii secundari  másodlagos fogyasztók secondary consumers   
consumatorii terțiari  harmadlagos fogyasztók tertiary consumers  
contaminare chimică vegyi szennyeződés chemical contamination  
conifere  tűlevelűek conifers  
contract szerződés contract  
contracție összehúzódás contraction  
controlul integrat al poluării integrált szennyezés ellenőrzése integrated pollution control  
controlul și reglementarea pericolelor și accidentelor majore súlyos baleseti veszélyek ellenőrzése és szabályozása Control of Major Accident Hazards Regulations  
convergență konvergencia convergence   
conversie energetica energia átalakítás energy conversion  
convertor konverter converter  
corb  holló Raven  Corvus corax
coridor ecologic  ökológiai folyosó ecological corridor  
corelație összefüggés correlation  
cormoran mare dolmányos sirály the great cormorant Phalacrocorax carbo
corn  húsos som dogwood Cornus mas
cornaci  sulyom water caltrop Trapa natans
coroziunea  rozsdásodás corrosion  
cost költség cost  
coșaci pubiflori Astragalus pubiflorus Astragalus pubiflorus Astragalus pubiflorus
cotă de vânat  share játék share of hunting  
coțofana szarka Eurasian magpie Pica pica
cooperare együttműködés cooperation   
cretă kréta chalk  
crețușcă  réti legyezőfű meadowsweet Filipendula ulmaria
crin de pădure  turbánliliom martagon / turk's cap lily Lilium martagon
cristelul/Cârstel de câmp  haris corncrake Crex crex
lăcrămioara gyöngyvirág lily of the valley Convallaria majalis
crom króm chrome  
cuarț kvarc  quartz  
cucuvea  kuvik little owl Athene noctua
cucută  foltos bürök Hemlock / Poison Hemlock Conium maculatum 
curbă exponențială exponenciális görbe exponential curve  
curbă de zbor  ívelt repülés flight cruve   
curba supraviețuirii  túlélési görbe survival curve  
cupru réz copper  
cutremur  földrengés earthquake  
cumpăna apelor vízválasztó watershed  
daună kár damage  
daune de mediu környezeti károk environmental damage  
debit (mediu) anual évi (átlagos) vízhozam anual discharge  
debit salubru egészséges áramlás inhabitable flow  
debleu kiásás excavation  
decadă évtized decade  
decantare dekantálás decantation  
decibel decibel decibel  
declarație de mediu (eco-audit) környezeti kimutatás (ökoauditálás)  environmental statement (eco-audit)  
decontaminare  fertőtlenítés decontamination  
declivitate lejtő slope  
dedurizarea apei vízlágyítás water softening  
defileu megbecstelenít defile  
deficit hiány deficit  
deficiență de calciu kalciumhiány calcium deficiency  
demografie demográfia demography  
dendrocronologie dendrokronológia dendrochronology  
densitate tolerantă toleráns sűrűség tolerant density   
denitrificare denitrifikáció denitrification  
deplasări locale  helyi utazás local movement  
depoluare dekontaminálás decontamination  
depozite de luncă ártéri betétek river meadow deposits  
depresiune  depresszió hollow  
desalinizare sótalanítás desalination  
descompunere hanyatlás/pusztulás decay  
deșert sivatag desert  
desteptaciune okosság cleverness  
deșertificare elsivatagosodás desertification  
deșeu radioactiv radioaktív hulladék radioactive waste  
deșeu hulladék waste  
deșeu biodegradabil biológiailag lebomló hulladékok biodegradable waste  
deșeu compozit összetett hulladék composite waste  
deșeuri controlate elenőrzött hulladékok controlled wastes  
deșeuri periculoase de uz casnic veszélyes háztartási hulladék hazardous household waste  
deșeu inert semleges hulladék inert waste  
deșeuri de abator vágóhídi hulladék slaughterhouse waste  
deșeuri agricole  mezőgazdasági hulladék agricultural waste  
deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) elektromos és elektronikus berendezések hulladékai waste electrical and electronic equipment (WEEE)  
deșeuri lichide folyékony hulladék liquid waste  
deșeuri municipale települési hulladék municipal waste  
deșeuri municipale amestecate vegyes települési hulladék mixed municipal waste  
deșeuri periculoase veszélyes hulladék hazardous waste  
degradare  degradáció degradation  
descompunători  lebontó decomposers  
deshidratare dehidráció dehydration  
deltă delta delta  
desulfurare a gazelor de ardere (FGD) füstgáz kéntelenítés (FGD) flue gas desulphurization (FGD)  
determinism de mediu környezeti determinizmus environmental determinism  
deținător de deșeuri hulladékbirtokos waste holder  
dezafectare leszerelés decommissioning  
dezagregare felbomlás disintegration  
dezvoltare fejlődés development  
dezvoltare durabilă fenntartható fejlődés sustainable development  
dihor(de stepa) (közönséges)görény european polecat Mustela eversmanni
dihor patat Tigrisgörény marbled polecat Vormela peregusna
dig töltés dike  
dig de protecție  biztonsági gát  safety dame  
digestie emésztés digestion  
diluare pentru reducerea pericolului veszély csökkentesi hígítás Dilution to reduce hazard  
dioxid de azot nitrogén-dioxid nitrogen dioxide  
dioxid de carbon dizolvat oldott szén-dioxid dissolved carbon dioxide  
direcția de curgere áramlási irány flow direction  
directiva inundatiilor árvizekről szóló irányelv floods directive  
directiva bateriei akkumulátor irányelv battery directive  
directiva privind depozitele de deșeuri hulladéklerakókról szóló irányelv landfill directive  
dispersia  szórás dispersion  
dumbravă  liget grove  
distribuția  elosztás distribution   
diversitate sokféleség diversity  
diversitate ecologică ökológiai sokszínűség ecological diversity   
diviziune a muncii munkamegosztás division of labor  
divergență divergencia divergence  
dolină víznyelő sinkhole  
dolomit dolomit dolomite  
domeniu de toleranță tolerancia mező field tolerance  
dominanță  fölény dominance   
doză letală halálos adag lethal dose  
   doză zilnică acceptabilă (DZA) megengedhető napi bevitel (ADI). acceptable daily intake (ADI)  
dragă kotor/kotróhajó dredge  
draglină kotrógép dragline  
drenaj lecsapolás drainage  
dropie  Túz Great Bustard Otis tarda
dune de nisip  homokdűnék sand dunes   
dubniu dubnium dubnium  
dumbrăveanca  európai szalakóta / szalakóta european roller  Coracias garrulus
echilibru ecologic ökológiai egyensúly ecological balance  
echilibru dinamic  dinamikus egyensúly dynamic equilibrium  
echinocțiu napéjegyenlőség equinox  
ecofiziologie ökofiziológia ecophysiology  
ecologic környezetbarát environment friendly  
ecologie ökológia ecology  
ecologie industrială ipari ökológia industrial ecology  
ecologia populației  populáció ökológia population ecology  
ecologia sistemică Systems ökológia systemic ecology  
ecosistem ökoszisztéma ecosystem  
ecosistem fragil érzékeny ökoszisztéma fragile ecosystem  
ecosistem matur érett ökoszisztéma mature ecosystem  
ecotop ökotop ecotop  
ecotoxicologie ökotoxikológia ecotoxicology  
ecotip ökotípusú ecotype  
ecoturism ökoturizmus ecotourism  
economie agrárgazdasági agricultural economics  
economia mediului  környezetgazdaságtani environmental economics  
ecospecia ecospecia ecospecia  
eclozare  kikeltés eclosion  
eclipsa fogyatkozás ecipse   
edafic talajtani edaphic  
efect de seră üvegház hatás greenhouse effect  
efectivul populației  a népesség number population  
eficiență energetică energiahatékonyság energy efficiency  
eficiență energetică domestică/internă hazai energiahatékonyság domestic energy efficiency  
eficacitate biologică relativă relatív biológiai hatékonyság relative biological effectiveness  
efemer tiszavirág életű ephemeral  
element radioactiv  radioaktív elem radioactive element  
eliminarea deșeurilor hulladékok ártalmatlanítása waste disposal  
eliminarea sigură a deșeurilor a hulladékok biztonságos ártalmatlanítása safe disposal of waste  
emisar lefolyó csatorna culvert  
emergență  megjelenése emergence   
emulsie emulzió emulsion  
encefalopatie spongiformă szivacsos encephalopathia spongiform encephalopathy  
endogamia endogámia endogamy  
endofite  endofiták endophyte   
energie chimică kémiai energia chemical energy  
energie cinetică kinetikus energia kinetic energy  
energie din surse regenerabile megújuló energiaforrások renewable energy sources  
energie eoliană szélenergia wind energy  
energie geotermală geotermikus energia geothermal energy  
energie hidraulică vízenergia hydraulic energy  
energie neconvențională nem hagyományos energiaforrások non-conventional energy  
energie solară napenergia solar energy  
epurare  tisztítás purge   
epurarea apelor  víztisztítás water treatment   
entropie szennyvíztisztító entropy  
eon  hosszú korszak eon  
epifite álélősködő epiphyte  
egretă  nemes kócsag egret   
epuizarea resurselor naturale természeti erőforrások kimerülése exhaustion of natural resources  
ereditate örökség heredity  
erete alb  fakó rétihéja pale harrier / pallid harrier Circus macrourus
eroziune erózió erosion  
eroziunea solului talajerózió soil erosion  
estuar torkolat estuary  
eșantionare/prelevare mintavétel sampling  
   eșantionare continuă folyamatos mintavétel continuous sampling  
etaj alpin  alpusi padló alpine floor   
etaj climatic  éghajlati padló climatic floor  
etaj colinar  dombos padló  hilly floor   
etaj montan  hegyi padló mountain floor   
etaj nival  Nival padló  Nival floor   
etaj subalpin  subalpin/alpusalatti padló  subalpine floor  
etiaj alacsony vízvonal low-water line  
eticheta ecologică ökocímke ecolabel  
ecofază öfázis ecophase  
etologie etológia ethology  
eurihalin eurihalin fajok euryhalin  
eutrofizare eutrofizáció eutrophication  
evaluare contingentă feltételes értékelés contingent valuation  
evaluare ecologică környezeti vizsgálat ecological Assessment  
evaluarea impactului asupra mediului környezeti hatástanulmány environmental impact assessment  
evaluarea proprietății ingatlan értékbecslés property valuation  
evaluarea riscului  kockázatértékelés risk assessment  
evapotranspirație párolgás evapotranspiration  
evidență nyilvántartás vezetése record keeping  
excavarea pentru eliminarea din sit eltávolítando ásatások excavation for off-site disposal.  
exces többlet excess  
exces de aer légfelesleg excess air/air excess  
excitabilitate ingerlékenység excitability  
extincție  kihalás extinction  
extinderea duratei de viață a produselor a termékek élettartamának meghosszabbítására  extending the life of products  
explozie solară napkitörések solar explosion  
exploatare epuizată în aer liber leművelt külszíni bánya worked-out open cut  
exploatare în aer liber felszíni bánya open cut  
exodul  kivonulás the exod  
export export / Export export  
fabrică gyár factory  
factori abiotici  abiotikus tényezők abiotic factors   
factori antropici antropogén tényezők anthropic factors  
factori biotici  biotikus tényezők biotic factors   
factori climatologici  éghajlati tényezők climatic factors  
factori de mediu  környezeti tényezők Environmental factors  
factori ecologici ökologiai tényezők environmental factors  
factori limitativi  korlátozó tényezők limiting factors  
factorul de capacitate kapacitás tényező capacity factor  
fag bükkfa beech  Fagus  sylvatica L.
funcțional működő functional  
fasa de camp parlagi pityer tawny pipit Anthus campestris 
fasole bab/ paszuly common beans Phaseolus vulgaris
fazan fácán pheasant Phasianus colchicus 
fără emisii kibocsátásmentes emission free  
fără fir drótnélküli wireless  
fauna állatvilág fauna  
fertilizant műtrágya/komposzt fertilizer  
fermentație erjedés fermentation  
fertilitate  termékenység fertility   
fertilitatea solului talajtermékenység soil fertility  
fecunditate  termékenység fecundity  
ferigă  páfrány fern   
fezabilitate Megvalósíthatósági feasibility  
fibre rost fiber  
fibroza fibrózis fibrosis  
fier  vas iron   
fitocenoza növénytársulások phytocoenosis  
filogenie törzsfejlődés phylogeny  
fisiune hasadás fission  
filtrare szűrés filtration  
filtru szűrő filter  
filtru biologic biológiai szűrő biological filter  
fitoplancton  fitoplankton phytoplankton  
fixare rögzítés fixation  
floare de colț  havasi gyopár edelweiss Leontopodum alpinum
floare de alge Alga virág algal bloom  
floarea Paștilor   berki szellőrózsa wood anemone Anemone nemorosa
floculare flokkulációs flocculation  
flora microbiană mikrobiális flóra microbial flora  
fluierar de munte billegetőcankó Common Sandpiper Actitis hypoleucos
fluor fluor      fluorine  
fluorocarburi halogenați halogénezett fluorok halogenated fluorocarbons  
fluoresceină fluoreszcein    fluorescein  
flux laminar lamináris áramlás laminar flow  
flux energetic  energiaáramlás energy flow  
fluorescență fluoreszkálás fluorescence  
focar középpont hotbed  
fond piscicol halállomány fish stock  
foraj fúrás drilling  
formă de agregare  összesítési formá form of aggregation  
formă de viață életforma life form  
formațiune vegetală növénytársulás association  
formațiuni insulare sziget formáció island formation  
fondul pentru mediu  Környezetvédelmi Alap environmental fund  
forță majoră vis major force majeure  
fosilă kövület fossil  
fosilizare megkövülés fossilization  
fotosinteză  fotoszintézis photosynthesis  
fracțiune organică  organikus frakció organic fraction  
fragi de pădure  erdei szamóca wild strawberry /  woodland strawberry Fragaria vesca
frăsinel  nagyezerjófű / nagy ezerjófű / kőrislevelű nagyezerjófű burning bush / false dittany / white dittany / gas plant Dictamnus albus
frasin  kőris/ magas kőris ash/ european ash  Frasinus excelsior L.
franciu francium francium  
frecvența frekvencia frequency  
Frunzăriță galbenă Kerti geze Icterine Warbler Hippolais icterina
forță centrifugă centrifugális erő centrifugal force  
fulger villám lightning  
fum füst smoke  
fumigație füstölés fumigation  
funcția de cost költségfüggvény cost function  
fungicid gombaölő fungicide  
fungocenoză fungocenoza fungocenoza  
furnică hangya ant  
furtună vihar storm  
fuziune nucleară magfúzió nuclear fusion  
gabarit nyomtáv gauge  
gabion sánckas gabion / basket made from twigs/wires for  defending banks from waves  
gabionadă sánckasfedezék gabionade / reinforcement made from gabions  
gadide / familie de pesti marini si de râu / ex. morunul gadide / tengeri  és folyami hal család gadide / marine and  river fish  family   
gadină vadállat brast, wild animal  
gadolinit gadolin gadolin  
gaia neagră  barna kánya black kite Milvus migrans
gaiță sajkó jay (eurasian jay) Garrulus glandarius
gaiță de munte fenyőszajkó spotted nutcracker Nucifraga caryocatactes
gală ünnepi gala  
galaxie  galaktika galaxy  
galenă galena galena  
galben sárga yellow  
galerie  erkély gallery  
gale  tölgy alma gale   
galiu gallium gallium  
galoș cipő kiterjedő  overshoe  
gamet  ivarsejt gamete  
galvanizare galvanizálás galvanization  
galvanometru galvanométer galvanometer  
gândac bogár bug  
gard viu  sövénykerítés hedgerow  
Garofiță szegfúszeplős szegfű  Deptford pink ,Grass pink Dianthus armeria L.
Garofițe Barátszegfű Carthusian Pink Dianthus carthusianorum L.
garofiță albă de stânci  tűlevelű szegfű Dianthus spiculifolius Dianthus spiculifolius
gârnită  bükkfa hungarian oak (italian oak) Quercus frainetto Ten.
gasteropod haslábú gastropod  
gaz de seră/gaz cu efect de seră üvegházhatást okozó gázok Greenhouse gases  
gaz de eșapament kipufogógáz exhaust gas  
gaz inert  inert gáz inert gas  
gaze naturale földgáz natural gas  
gazeificare integrată cu ciclu combinat integrált gázosítás kombinált ciklussal integrated gasification combined cycle  
genetică genetika genetics  
gazeificare  gázosítás gasification   
genetica populațiilor populációgenetika population genetics  
Găinușă de baltă vizityuk mor-hen/Common moorhen Gallinula chloropus
genetică ecologică  ökológiai genetika ecological genetics  
gene recesive recesszív gének recessive genes  
genofond génállomány gene pool  
genom genom genome  
geoparc  geopark geopark   
genotip genotípus genotype  
geodezie földméréstan geodesy  
geologie geológia geology  
geomorfologie geomorfológia geomorphology  
geosferă  geoszféra geosphere  
geosistem Geosystem geosystem  
geotermal  geotermikus geothermal   
geotermic  geotermikus geothermic  
gestionarea cererii kereslet menedzsment demand management  
gheata jeg ice  
gheizer gejzír geyser  
ghețar gleccser glacier  
ghimbir gyömbér  ginger Zingiber officinale
ghindă makk acorn  
ghiocel hovirag snowdrop Galanthus nivalis
ghips gipsz gypsum  
givraj jegesedés icing  
gușter  zöld gyík european green lizard Lacerta viridis
gladiolă gladiola gladiolus Gladiolus communis
glucide  szénhidrátok glucides  
glucoză glükóz glucose  
gorun nyeletlen sessile oak/Cornish oak Quercus petraea
gospodărirea apelor vízgazdálkodás water management  
grad fok degree  
gradient hidraulic hidraulikus gradiens/fok hydraulic gradient  
grad Celsius Celsziusz fok Celsius degrees  
grad Fahrenheit Fahrenheit fok Fahrenheit degrees  
grad Kelvin Kelvin fok Kelvin degrees  
gradul curbei de eficiență fokozat hatásfok görbe grade efficiency curve  
grad de saturație telítettség foka saturation degree  
grădină botanică  botanikus kert botanical garden  
granulom granuloma granuloma  
graur seregély starling  
grafit  grafit graphite  
graminee  pázsitfűfélék graminaceous  
gravitație gravitáció gravity  
greluşel de zăvoi berki tücsökmadár the river warbler Locustella fluviliatis
gri szürke grey  
gripa aviară madárinfluenza avian flu  
gripă influenza flu  
grind töltés levee  
grindină jégeső hail / ice storm  
groapă de gunoi szemétdomb garbage pit  
groapă de gunoi controlată ellenőrzött hulladéklerakó controlled landfill  
groapă de împrumut földkitermelő gödör borrow pit  
groapă de lut agyaggödör clay pit  
grohotiș kavics scree  
grupul critic kritikus csoport critical group  
Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice kormányközi szakértői csoport  éghajlatváltozást illetoen intergovernmental panel on climate change  
gușa porumbelului  Habszegfű  bladder campion Silene vulgaris
gudron kátrány tar  
habitat élőhely habitat  
hafniu hafnium hafnium  
haldă de steril bányameddő lerakó spoil bank  
halo dicsfény halo  
halogen halogén halogen  
halogenare halogénezés halogenation  
haloni halonok halons  
hamei  komló common hop Humulus lupulus L.
hartă a riscului de inundație  árvízi kockázati térkép flood risk map  
harti de vulnerabilitate a apelor subterane felszín alatti vizek sebezhetőségének térképeke Groundwater vulnerability maps  
hartă geologică földtani térkép geological map  
hartă geomorfologică geomorfológiai térkép geomorphological map  
hazard/pericol veszély hazard  
hematom vérömleny hematoma  
hertz hertz hertz  
heterozigot heterozigóta heterozygous  
hibernare hibernálás hibernation  
hibrid hibrid hybrid  
hidrauluică hidraulikus hydraulic  
hidrocentrală vízenergia hydropower plant  
hidroclorofluorocarburi szénhidrogének hydrochlorofluorocarbons  
hidroenergie vízenergia hydroelectricity  
hidrogen  hidrogén hydrogen  
hidrogen sulfurat  hidrogén-szulfid suphide hydrogen   
hidrografie vízrajz hydrography  
hidroliză hidrolízis hydrolysis  
hidromorf hidromorf hydromorphic  
hidrosfera hidroszféra hydrosphere  
hidrofil hidrofil hydrophilic  
hidrofob hidrofób hydrophobic  
hidrofite  vízinövények hydrophytes  
higrometru légnedvességmérő hygrometer  
hiperactivitate hiperaktivitás hyperactivity  
hipertensiune magas vérnyomás hypertension  
hipermetropie hosszú távollátás/hyperopia longsightedness/hyperopia  
homeostazie homeosztázis homeostasis  
homeoterm melegvérű warm-blooded  
homocromia homocromie homocromie  
homotipia  homotípusos homotypia  
homozigot homozigóta homozygous  
horști  pillás perjeszittyó hairy wood-rush Luzula pilosa L.
- Fehér perjeszittyó  White wood-rush, Oakforest wood-rush  Luzula luzuloides
huhurez mare  (nagy)fülesbagoly large eagle owl  Strix uralensis
Huhurez mic macskabagoly Hazel Grouse Strix aluco
 humus  humusz humus  
humificare humifikáció humification  
hreniță mezei zsázsa field pepperwort/  field pepperweed Lepidium campestre
iarbă grass  
iarba ciutei Osztrák zergevirág - Doronicum austriacum
iarba ciutei osztrák zergevirág austrian leopard's bane Dornicum orientale
iarba de sudan szudánifű sudangrass Sorghum sudanense
iarbă moale  olocsáncsillaghúr greater stitchwort or addersmeat Stellaria holostea L.
iarbă roșie  Lapulevelű keserűfű Curlytop Knotweed Polygonum lapathifolum L.
iasomie jázmin jasmine Jasminum officinale
iaz pond  
iederă borostyán ivy / common ivy Hedera helix L.
iederă otrăvitoare szömörce poison ivy Toxicodendron radicans
ienupăr  boróka juniper Juniperus communis
ierarhia  hierarchia ranking   
ierarhia managementului deșeurilor hulladékgazdálkodási hierarchia waste management hierarchy  
ierbivor növényevő herbivore  
ierbicide  gyomirtók herbicides  
ierunca  nyírfajd hazel hen Tetrastes bonasia
iezer tengerszem tarn  
ignifugare tűzállóvá tevés fireproofing  
ihtiologie halak természetrajza ichthyology  
ihtiofaună halfauna ichthyofauna  
iluminare megvilágítás illumination  
iluvial iluviális iluvial  
îmbătrânire öregedés aging  
îmbogățire dúsítás enrichment  
îmbunătățire javítás improvement  
îmbunătățiri funciare talajjavítás land improvements  
imisii immisszió imissions  
impact asupra mediului környezeti hatás environmental impact  
împădurire erdősítés afforestation  
impermeabilitate  vízzárás impermeability  
implozie implózió implosion  
impurități szennyeződések impurities  
imunitate immunitás immunity  
încărcătură poluantă szennyezőanyag terhelés pollutant load  
incinerare elégetés incineration  
indexare indexelés indexing  
indicatori ecologici  ökológiai mutatók ecological indicators  
Indicatori biologici de calitate a apei biológiai vízminőségi  indikátorok  biological indicators of water quality  
indice mutató index  
indice de ariditate szárazság mutató aridity index  
indice de diversitate diverzitási index diversity index  
indice pluviometric     csapadék index rainfall index  
indici de dispersie  diszperziós indexek dispersion indices/ variability   
indici ecologici  ökológiai indexek ecological indices  
indiu indium indium  
industrial ipari industrial  
industria produselor din beton betongyártó ipar concrete products industry  
industrie petroliera petrolkémiai ipar petrochemical industry  
inerție tehetetlenség inertia  
infiltrare beszivárgás infiltration  
inflorescență virágzás inflorescence  
infecție fertőzés infection  
infectii din apă vízi fertőzések waterborne infections  
inhibitor gátló inhibitor  
internațional nemzetközi international  
interval optim  optimális (intervallum) optimal range  
întinerire megújulás / megfiatalodás rejuvenation  
încrengătură törzs phylum  
înlocuirea/restaurarea costului csere / helyreállítás költségei replacement/restoration cost  
înflorirea apelor algavirágzás algal blooms  
informații de mediu környezetre vonatkozó információk environmental information  
infrastructură infrastruktúra infrastructure  
infrastructura destinată transporturilor közlekedési infrastruktúra transport infrastructure  
infrasunete infrahangok infrasonic  
inodor  szagtalan odorless  
inovație innováció innovation  
îngheț fagy frost  
inginerie genetică géntehnológia genetic engineering  
îngrăsământ trágya fertilizer  
îngrășământ artificial műtrágya synthetic fertilizer  
îngrășământ chimic műtrágya chemical fertilizer  
înălțime  magasság height  
inhalare belélegzés inhalation  
import import / behozatal import / importation  
insectă rovar insect   
insecticid rovarirtó insecticide  
insolație besugárzás/Hőguta insolation  
instalație berendezés plant  
insolubil  oldhatatlan insoluble  
instalație de drenaj vízelvezető rendszer drainage system  
instalație de incinerare égetőmű incineration plant  
  instalație de recuperare solvent oldószer visszanyerő üzem solvent recovery plant  
insulă sziget island  
întinerire megújulás rejuvenation  
intemperie vízálló weatherproof   
intensitatea vântului szélerő wind strength  
intercompensația / interacțiunea dintre natura factorilor și mărimea populației  inter kompenzáció / kölcsönhatás a természet tényezők és a népesség nagysága inter compensation / the interaction between natural factors and the population size  
intercelular  sejtközi intercellular  
intercontinental  interkontinentális intercontinental   
interceptor elfogó interceptor  
intramontan  hegykőzi intramountain  
intrinsec  belső intrinsic  
interglaciar  interglaciális interglacial  
itinerar  útvonal itinerary  
încapsulare beágyazás encapsulation  
înflorire virágzás bloom  
întreținere karbantartás maintenance  
inundabil elárasztható easy flooded   
inundație árvíz flood  
invazie invázió invasion  
inversiune inverzió inversion  
inversiune termică termikus inverzió Thermal inversion  
investiții beruházások investments  
iod jód iodine  
ionizare ionizáció ionization  
iepure  nyúl rabbit Oryctolagus cuniculus
iepure de câmp mezei nyúl hare Lepus europaeus
influență befolyás influence of heat  
Influența căldurii a hő hatása influence of heat  
Influența temperaturii a hőmérséklet hatása influence of temperature  
iridiu iridium iridium  
iris de stepă  magyar nőszirom Miniature tall bearded iris Iris aphylla subsp. hungarica
irigație öntözés irrigation  
izolare elszigetelés containment  
izolare ecologică ökológiai szigetelés ecological isolation   
izolare spațială térbeli elszigeteltség spatial isolation  
izolare temporală időbeli szigetelés temporal isolation  
izolare termică hőszigetelés thermal insulation  
izvor  tavasz spring   
izvor termal termálforrás thermal spring   
jargon zsargon jargon  
jder de pădure  nyest European pine marten  Martes martes
jder de fag bükkfa nyest beech marten Martes foina
jgheab eresz gutter  
jindui irigység envy  
jneapan boróka juniper Juniper communis
jugastru  mezei juhar field maple Acer campestre L.
jurnalist riporter reporter  
juridic bírósági judicial  
juvenil fiatalkori juvenile  
kaliu / potasiu kálium potassium  
kilogram kilogramm kilogram  
kilogram mol kilogramm mol kilogram mole  
lac lake  
lac de acumulare víztároló reservoir  
lagună lagúna lagoon  
lalea tulipán tulip Tulipa gesneriana
lalea pestriță  mocsári kockásliliom / kotuliliom snake's head fritillary / snake's head / chess flower / frog-cup / guinea-hen flower / leper lily / Lazarus bell / checkered lily / fritillary Fritillaria meleagris
lan  búzatábla cornfield  
lanț trofic tápláléklánc food chain  
lapoviță havas eső sleet  
laptele câinelui  kutyatej  cypress spurge Euphorbia cyparissias L.
latitudine  szélesség latitude  
latent  rejtett latent  
larvă lárva larva  
laur babér bay laurel/bay tree Laurus nobilis
lavă láva lava  
lavandă levendula English lavender Lavanda angustifoliula
lebădă hattyú swan Cygnus cygnus
lebăda de vară (lebăda cucuiată) Bütykös hattyú Mute swan Cygnus olor
legile termodinamicii a termodinamika törvényei the laws of thermodynamics  
legislaţia privind conţinutul de plumb din benzină benzin ólomtartalom törvény lead-in-petrol law  
lahar  lahar lahar  
leguminoase  hüvelyes termése vegetable  
lemn câinesc  közönséges fagya wild privet/ common privet / European privet Ligustrum vulgare
lemn de esență moale puhafa softwood  
lemn de esență tare keményfa hardwood  
leptospiroză leptospirosis /leptospirozis leptospirosis  
levigare kimosódás leaching  
levigat csurgalék leachate  
liană  kúszónövény liana  
libelulă  szitakötő dragonfly  
lichid folyadék liquid  
lichidului de răcire hűtőfolyadék coolant  
licheni  zuzmók lichens  
liliac orgona lilac  
liliac denevér bat  
liliacul sălbatic közönséges orgona common lilac Syringa vulgaris
limitare  korlátozás limitation   
limită de control vezérlési határérték control limits  
limită de varstă korhatár age limit  
limita legală törvényes határérték legal limit  
limită de viteză sebességhatár speed limit  
limită de toleranță tűréshatár tolerance limit  
limită de prag  határérték threshold limit  
limitrof határos limitrophe  
limpezirea apei víz tisztázása water clarification  
lista gri szürke lista grey list  
linie izobară izobár vonal isobaric line  
lintiță békalencse common duckweed / lesser duckweed  
lista neagră feketelista black list  
lista roșie vörös lista red list  
litoral  tengerpart seaside  
litosferă litoszféra lithosphere  
lizieră erdőszél edge of the forest  
lizozim lizozim lysozyme  
lut agyag clay    
lobodă  loboda Spear Saltbush; Common Orache Atriplex patula
loess lösz loess  
litiu lítium lithium  
lopătar  szarvas fallow deer Dama dama
lovitura de berbec hidraulikus sokk hydraulic shock  
longitudine  hosszúság longitude   
lucrări de regularizare meder szabályozás regularization works  
luncă   kaszáló meadow  
luncă inundabilă ártér floodplain  
Lupul farkas wolf Canis lupus
luvisol agyagbemosódásos barna erdőtalaj luvisoil  
macroclimat macroclimat macroclimate  
macroelement  makroelem macroelement  
macrofauna  makrofauna macrofauna   
macroseism  makroszeizmikus macroseismic  
macrostructură  makrostruktúra macrostructure  
macrozom  macrozom macrozom   
magmatism  magmatizmus magmatism  
magnet mágnes magnet   
magnetism mágnesesség magnetism  
magneziu magnézium magnesium  
maladie genetică genetikai betegség genetic disease  
maluri nisipoase  homokos bankok sandy banks   
mană manna manna  
management de mediu környezetgazdálkodás environmental management  
managementul resurselor erőforrás-gazdálkodás resource management  
management participativ részvételen alapuló vezetés participative management  
managementul calitații minőségi menedzsment Quality Management  
managementul calitații aerului levegő minőség menedzsment air quality management  
managementul integrat al deșeurilor integrált hulladékgazdálkodás integrated waste management  
mangan mangán manganese  
mamifere emlősök mammals  
maro barna brown  
măr pădureț  vadalma European crab apple/ forest apple  Malus sylvestris Mill.
mărimea minimă a populației  A legkisebb méret a lakosság minimum viable population  
marcaj forestier  erdő könyvjelző  forest marker  
margaretă  margaréta daisy  Leucanthemum vulgare
marmură márvány marble  
măcriș  mezei sóska / réti sóska / kerti sóska / sóska sorrel Rumex acetosa
mălaiul cucului  mezei perjeszittyó field wood-rush Luzula campestris L.
mălin comun  zelnicemeggy / zselnicemeggy bird cherry / hackberry Prunus padus
măsurarea zgomotului industrial ipari zajmérés industrial noise measurement  
măsură de ajutor de urgență szükséghelyzet segítségnyújtási intézkedés  emergency relief measure   
măsuri intézkedések measures  
măsurători periodice időszakos mérések periodic measurements  
măsuri compensatorii  kompenzációs intézkedések compensatory measures  
măsuri de securitate biztonsági intézkedések security measures  
masă atomică atomtömeg atomic mass  
materie  anyag matter  
materie inertă inert anyaggal inert matter   
materie organică szerves anyag  organic matter   
materie primă nyersanyagok raw material  
materie vie  élő anyag living matter  
manta  palást mantle   
material biodegradabil Biológiailag lebomló anyagok biodegradable material  
meandru kanyarog meander  
mecanisme comportamentale  viselkedési mechanizmusok behavioral mechanisms  
 mecanisme fiziologice  fiziológiai mechanizmusok physiological mechanisms  
mecanisme morfologice morfológiai mechanizmusok morphological mechanisms  
mediatori chimici kémiai mediátorok chemical mediators  
mediu antropizat  Ember alkotta környezet anthropic environment  
mediu cosmic kozmikus környezet cosmic environment  
mediu edafic edafikus környezeti edaphic environment  
mediu geofizic geofizikai környezet geophysical environment  
mediu hidrologic hidrológiai környezet hydrological environment  
mediu înconjurător környezet environment  
mediteranean  Földközi-tenger mediterranean  
megafauna  megafauna  megafauna   
metabolism anyagcsere metabolism  
metodă chimică kémiai módszer chemical method  
metodă mecanică mechanikus módszerrel mechanical method  
metodologie  módszertan methodology  
metodologie de lucru  munkamódszerek working methodology  
mesteacăn  nyírfa birch tree Betula pendula Roth
mesteacăn alb  feher nyírfa white birch  Betula papyrifera
meteor  meteor  meteor   
meridian  délkör meridian   
merinană  erdei csitri three nerved sandwort Moehringia trinervia L.
mercur higany mercury  
membrană  membrán membrane   
memoriu tehnic technikai jelentés technical report  
mentenanță karbantartás maintenance  
metan metán methane  
metal greu  nehéz fém heavy metal  
metale toxice toxikus fémek toxic metals  
metafizică  metafizika metaphysics  
metagalaxie  metagalaktika metagalaxy   
metodă módszer method  
 mezoclimat mezoklima mezoclimat  
mezofauna  mezofauna mezofauna  
mezosferă  mezoszféra mesosphere  
mlaștină  ingovány swamp   
microb  mikroba microbe   
microbioenoza microbiocenozis microbiocenosis  
microclimat mikroklímát microclimate  
microelement  nyomelemek microelement  
microfauna  mikrofauna microfauna   
microorganism mikroorganizmus microorganism  
migrarea elvándorlás migration  
mimetism mimikri mimetism  
mină  az enyém mine  
mină de sare  sóbánya salt mine  
mineral  ásványi mineral  
mineralizare  mineralizáció mineralization   
minereu érc ore  
minereu radioactiv  radioaktív ércek radioactive ore   
mistreț  vaddisznó Wild boar Sus scrofa
mișcare mozgás motion  
model de emergență minta megjelenése pattern of emergence  
modelul de distribuție a populației minta népesség eloszlása pattern of population distribution  
molibden molibdén molybdenum  
modiificare climatică éghajlatváltozás climat modification  
mojdrean  virágos kőris manna ash / South European flowering ash Fraxinus ornus 
mol  mol mol  
molid  közönséges lucfenyő spruce  Picea abies (L)
moluște  puhatestűek molluscs  
monocelular  egysejtű unicellular  
monocotiledonat  egyszikű monocotyledonous  
monocultură egyoldalú gazdaság monoculture  
monoxid de azot nitrogén-monoxid nitrogen monoxide  
monument al naturii  természeti emlék monument of nature  
motor pe benzină benzinmotor gasoline engine  
motor cu ardere internă belső égésű motor internal combustion engine  
mugurar süvöltő common bullfinch Pyrrhula pyrrhula
mutație genetică mutáció mutation  
mutual  kölcsönös mutual   
mutualism  mutualizmus mutualism   
muscarul gulerat örvös légykapó the collared flycatcher   
muscarul mic  kis légykapó  the red-breasted flycatcher  
mușchiul de pământ moha moss Polytrichum commune Hedw.
mușețel prost kaporlevelű ebszékfű  Scentless Chamomille Matricaria perforata Merat
muson monszun monsoon  
Nagâț csíkosnyakú bíbic Hazel Grouse Vanellus vanellus
natură természet nature  
natriu nátrium sodium  
narcisă nárcisz daffodil Narcissus poeticus
nămol  sár mud  
nămol activ eleveniszapos active mud  
nebulozitate borultság cloudiness  
navă marină haditengerészet hajót navy ship  
necrofag dögevő scavenger  
necroză elhalás / nekrózis necrosis  
negru fekete black  
neutron neutron neutron  
neutru semleges neutral  
neutralizare semlegesítő    neutralizing  
nevertebrat gerinctelen invertebrate  
nepopulat  lakatlan unpopulated  
nevăstuică  hosszúfarkú menyét weasel Mustela nivalis
nichel  nikkel nickel  
nisip homok sand  
nisip verde zöld homok green sand  
niobiu nióbium niobium         
nișă de habitat  élőhely niche habitat niche   
nișă ecologică ökológiai niche ecological niche  
nișă optimă  optimális niche optimal niche   
nișă trofică  táplálkozási niche trophic niche   
nitrat nitrát nitrate  
nitrificare nitrifikáció nitrification  
nitroglicerină  nitroglicerin nitroglycerine  
nivel de evaluare al mediului a környezet értékelési szintje  environmental assessment level  
nivel de integrare  szintű integráció level of integration  
nivel de radioactivitate  radioaktivitása radioactivity level  
nivel trofic  trofikus szint trophic level   
nivel de alertă riasztási szint alert level  
nor  felhő cloud   
nori de erupție vulcanică felhők a vulkánkitörés volcanic clouds   
norme de calitate a mediului   környezetminőségi előírásokról environmental quality standards  
note de orientare útmutatások guidance notes  
noxă noxa noxa  
nuc  diófa walnut tree   
nurcă europeană  európai nyérc european mink  Mustela lutreola
nucleu  mag (központ)  nucleus  
nufăr  tündérrózsa water lily  
nufăr alb  fehér tündérrózsa white water lily  
nufăr galben  sárga vízitök yellow water lily  
nutritiv tápláló nutritious  
oceanografie  óceántan oceanography  
omnivor mindenevő omnivore  
ONG civil szervezet NGO  
optim climatic  klímaoptimum climatic optimum  
ordin   rend order   
ordin de biotop biotóp rend biotope order  
organisme autotrofe  autotróf élőlények autotrophic organisms  
organisme bentice  fenéklakó organizmusok benthic organisms  
organisme halofile halophilic organizmusok halophilic organisms  
organisme heterotrofe  heterotróf élőlények heterotrophic organisms  
organisme hidrofile hidrofil organizmusok hydrophilic organisms  
organisme mezofile  mezofil mikroorganizmusok mesophilic organisms  
organisme modificate genetic géntechnológiával módosított organizmusok genetically modified organisms  
organisme saprofage  szaprofita szervezetek saprophagous organisms   
organisme superioare  magasabb rendű szervezetek superior organism   
organisme xerofile  szárazságtűrő szervezetek xerophilic organisms  
opal  opál opal  
orhidee albă  fehér orhidea white orchid  
osmiu ozmium osmium  
orogeneză hegyképződés orogenesis  
osmoză ozmózis osmosis  
osmotic  oszmotikus osmotic   
ostrov  sziget river island  
otravă/otrăvitor méreg / mérgező poison / poisonous  
ou tojás egg  
oxid oxid oxid  
oxid de azot nitrogén-oxid nitrogen oxid  
oxid de calciu kalcium-oxid calcium oxide  
oxid nitric nitrogén-oxid nitric oxide  
ovine  juh ovine  
ozon ózon ozone  
oxigen  oxigén oxygen  
paladiu palladium palladium  
paleoantropologie  paleoantropológiá paleoanthropology  
paleobotanică paleobotanika paleobotany   
paleolitic  paleolit paleolithic  
paradox paradoxon paradox  
parcelă  parcella  parcel  
pachet pietriș kavics csomag gravel pack  
paralelă  párhuzamos parallel   
parsec  parsec parsec  
parametrii statistici  statisztikai paraméterek statistical parameters  
parametru paraméter parameter   
pârâu patak creek  
patern apai pattern   
parazitism  élősködés parasitism  
parazitocenoza parazitocenozis parasitocenosis  
Parc Eco-industrial öko-ipari park eco-industrial park  
parc natural  természeti park  natural park  
parc național nemzeti park national park  
păr pădureț  vadkörte European Wild Pear Pyrus pyraster Burgsd.
pasăre  madár bird   
păducel  egybibés galagonya common hawthorn Crataegus monogyna
pădure erdő forest  
pământ  talaj soil  
pământ contaminat szennyezett talaj contaminated soil  
păpălău  lampionvirág bladder cherry/  Japanese lantern Phylsalis alkekengi 
pătură takaró blanket  
pajiște  rét pasture   
pajiste alpină  alpusi rét alpine pasture   
pajiște uscată  száraz rét dry pasture   
pajiște monatană  hegyi rét montain pasture   
paltin de munte Hegyi juhar sycamore / sycamore maple Acer pseudoplatanus L.
pana- zburătorului  kerti holdviola (annual) honesty  
papucul-doamnei  kapucinusvirág monks cress  
papură  keskenylevelű gyékény lesser bulrush / narrowleaf cattail / lesser reedmace Typha augustifolia L. 
pașă bodros békaszőlő curled pondweed /  curly-leaf pondweed Potamogeton crispus L.
păsări madarak birds  
păsări migratoare  vonuló madarak migratory birds  
pășune legelő grass land  
pășunat  legeltetés grazing  
patrimoniu animal állatörökség   animal heritage   
pedologie talajtan pedology  
peduncul  gyümölcsszár peduncle  
pedicuță farkas karom wolf's claw Lycopodium clavatum L.
pedon föld soil    
performanță teljesítmény performance  
peisaj  táj landscape   
peisaj terestru/ marin protejat  földi táj /  védett kilátás landscape / seascape protected  
peisaj rural  vidéki táj rural landscape/ countryside   
pelicanul  Pelikán pelican  Pelecanus
Pelicanul comun Közös pelikán common pelican Pelecanus onocrotalus
Pelicanul creț göndör pelikán curly pelican Pelecanus crispus
pescuit industrial  ipari halászat industrial fishing  
peptidă peptid peptid  
perdea de protecție képernyő a fák shelter belt  
perioadă   időszak period  
perioadă de înjumătățire  felezési idő half-life period   
permeabilitate áteresztőképesség permeability  
permis de exploatare kizsákmányolás engedély exploitation permit  
peninsular  félszigeti peninsular   
perpetuare  megörökítés perpetuation  
peșteră barlang cave  
peștișoară  Rucaöröm Water Butterfly Wings/floating fern Salvinia natans
pești  halak fishes  
pesticid  növényvédőszer pesticide  
petală  virágszirom petal   
petrificare  megkövesedés petrification  
pierdere de biotop biotóp veszteség loss of biotope  
   pierdere de venituri jövedelemkiesés loss of earnings  
pietriș  kavics grit   
pigment  pigment pigment  
piramida claselor de vârstă korcsoporto kpiramis age class pyramid   
piramida numărului / piramida eltoniană  szám piramis / Elton piramis  Number pyramid / Elton's pyramid  
pirita pirit  pyrite  
pisică sălbatică  Vadmacska wildcat Felix silvestris
pin  erdeifenyő pine tree  Pinus sylvestris L.
pipirig békaszittyó Soft rush/ common rush Juncus effusus L.
pipirig - - Scirpus lacustris
pin argintiu  közönséges jegenyefenyő silver pine tree  
pițigoi albastru Kék cinege Eurasian blue tit Parus caeruleus 
pițigoi codat  kódolt cinege long-tailed tit or long-tailed bushtit Aegithalos caudatus
pițigoi sur szürke cinege marsh tit Parus palustris 
plan de alocare  földrendezési terv   allocation plan   
plan de management  gazdálkodási terv management plan  
plan de eșantionare  mintavételi terv sampling plan   
plancton plankton plankton  
plantație  ültetvény plantation  
plante superioare  magasabb rendű növények superior plants  
planetă  bolygó planet   
planiglob planiglob planiglob  
pleșcaiță  vízi csillaghúr Water Chickweed Myosoton aquaticum L.
plumb  vezet lead  
platina platinum platinum  
pluvial  esős pluvial   
plvuiometru  csapadékmérő rain gauge  
ploaie acidă savas eső acid rain  
plop  nyárfa poplar   
plopul alb fehér nyár white poplar Populus alba L. 
plopul negru  fekete nyár black poplar/ cottonwood poplar Populus nigra L. 
plop tremurător  rezgő nyár aspen  Populus tremula L.
podgorie  szőlőskert vineyard  
podiș  fennsík plateau  
polar  poláris polar   
polimer  polimer  polymer  
polimorfism  polimorfizmus polymorphism  
poliploidie poliploidia polyploidy  
politică de mediu környezetvédelmi politika environment policy  
poluant   szennyezőanyag pollutant  
poluant biodegradabil biológiailag lebomló szennyezőanyag biodegradable pollutant  
polen pollen pollen  
poluanți organici persistenți környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok persistent organic pollutants  
poluanți periculoși veszélyes szennyező anyagok hazardous pollutants  
poluare környezetszennyezés pollution  
poluarea aerului légszennyezés air pollution  
poluare fonică zajszennyezés sound pollution  
poluare radioactivă  radioaktív szennyezés radioactive pollution  
poluare transfrontalieră  határon átnyúló szennyezés transfrontier pollution  
polul aridității  szárazság pólus aridity pole   
pomicultură  termés fák pomiculture  
pompă de căldură  hőszivattyú heat pump   
ponor  lejtő slope  
popândău  közönséges ürge ground squirrel Spermophilus citellus
populație geografică földrajzi lakosság geographic population  
portocaliu narancs(narancssárga szín) orange(orange color)  
porumb kukorica corn Zea mays
porumbar  kökény blackthorn / sloe Prunus spinosa L.
potârniche Rozsdásmellű fogoly Grey partridge Perdix perdix
potențial bioecologic potenciális ökológiai bio bioecological potential  
potențial biotic  biotikus potenciál biotic potential  
potențial de fertilitate  lehetséges fertiliate fertility potential   
potențial energetic energia potenciál energy potential  
potasiu kálium potassium  
post de observație  figyelőőrs observation post  
povară de mediu környezeti terhelés environmental burden  
praf de azbest permetezett azbeszt sprayed asbestos  
predătorism  predatorism predatorism  
precizie pontosság Accuracy  
precipitație csapadék rainfall   
precipitație acida savas csapadék acid precipitation  
presiune  nyomás pressure  
presiune atmosferică  légköri nyomás atmospheric pressure  
prelevare mintavétel sampling  
prevenirea și controlul integrat al poluării a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése integrated pollution prevention and control  
prigorie  gyurgyalag european bee-eater  
primordial  elsődleges primordially  
primate  prímás primate   
prima lege a termodinamicii a termodinamika első főtétele First law of thermodynamics  
privighetoare de baltă Fülemülesitke Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon
probă de apă vízmintát water test  
probă de aer  levegő minta air sample  
procedură de apel fellebbezési eljárás appeal procedure   
procedură de autorizare engedélyezési eljárás licencing procedure  
proces aerob aerobic folyamat aerobic process  
procesul de lot Batch folyamat Batch process  
procesul Haber(ciclul Haber folyamat Haber process  
procesul de prelucrare feldolgozás the processing  
procesul Fischer-Tropsch Fischer-Tropsch folyamat Fischer-Tropsch process  
procesor intermediar köztes processzor intermediate processor  
procuratură államügyészi hivatal public prosecutor's office  
produs fiica lány termék daughter product  
produs finit késztermék finished product/final product  
profil de sol talajszelvényben soil profile  
profit brut bruttó nyereség gross profit  
profit net nettó profit net profit/ clear profit  
programul comunitar de politică și acțiune în domeniul mediului și al dezvoltării durabile a Közösség környezetvédelemmel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos politikai és cselekvési programja the Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development  
program de finanțare  finanszírozási program funding program   
propagare   terjedés/szaporítás propagation  
propagare acustică hangterjedés sound propagation  
proton  proton proton   
protecția mediului természetvédelem protection of the environment  
proteină fehérje protein  
pulbere cosmică kozmikus por cosmic dust   
punct critic kritikus pont critical point  
punct de echilibru  point of equilibrium egyensúlyi pont  
punct de prelevare  mintavételi pont sampling point  
punct de aprindere lobbanáspont flash point  
pupăza búbosbanka the hoopoe Upupa epops
putere rezultată teljesítmény power output  
putrefacție  rothadás putrefaction  
putregai  rothadtság rottenness  
ranit sérült injured  
racul de râu  folyami rák river's lobster   
radiație sugárzás radiation  
radiații alfa alpha sugárzás alpha radiation  
radiația cosmică  kozmikus sugárzás cosmic radiation  
radiație infraroșie infravörös sugárzás infrared radiation  
radiație ionizantă ionizáló sugárzás ionizing radiation  
radiație solară napsugárzás solar radiation  
radical gyök radical  
radical liber szabad gyök free radical  
radioactiv   radioaktív radioactive   
radioactivitate  rádióaktivitás radioactivity    
radionuclide radionuklid radionuclide  
rădașca szarvasbogár stag beetle Lucanus cervus
râs (animal) hiúz lynx  Lynx lynx 
recenzie  felülvizsgálat review  
radiu  rádium radium  
radon  rádon radone  
raport de mediu környezeti jelentés environmental report  
rata natalității születési arány birth rate  
rata mortalității  halótti arány mortality rate  
rața americana Álarcos réce American Wigeon Anas americana
rața cârâitoare Böjti réce Garganey Anas querquedula
rața de munte Hegyi réce Scaup Aythya marila
rața lingurar Kanalas réce Shoveler Anas clypeata
Rața cu cap castaniu Barátréce Pochard Aythya ferina
Rața cu ciuf Üstökösréce Red-crested Pochard Netta rufina
raţă cu ochi de şoim kisasszonyréce/karolinai vadkacsa Wood duck Aix sponsa
rața cu gât inelat/cu zgardă Örvös réce Ring-necked Duck Aythya collaris
rată de dispersie  diszperziós ráta dispersion rate  
rața mandarin Mandarinréce Mandarin duck Aix galericulata
rața mare Tőkés réce Mallard Anas platyrhynchos
rață mică Csörgő réce Common Teal Anas crecca
rața moțată Kontyos réce Tufted Duck Aythya fuligula
raţa fluierătoare Fütyülő réce Eurasian Wigeon Anas penelope
rața roșie  cigányréce ferruginous pochard Aythya nyroca
raţa pestriţă Kendermagos réce Gadwall Anas strepera
rața porumbacă Márványos réce Marbled duck Marmaronetta angustirostris
rața sulițar Nyílfarkú réce Pintail Anas acuta
rațional racionális rational  
ravenă szakadék ravine  
rază de influență befolyásos sugár radius of influence  
răchită (salcie fraged) Törékeny fűz crack willow/ brittle willow Salix fragilis L.
răchită roșie  voros fűz purple willow Salix purpurea L.
răspundere felelősség liability  
rășinoase  gyanta rasin  
râu folyó river  
reciclare újrafeldolgozás recycling  
reciclare bordură kerbside/járdaszegély újrahasznosítás kerbside recycling  
reciclare selectivă szelektív hulladék-újrahasznosítás selective recycling  
recoltare  szüret harvest   
reactiv  visszaható reactive   
reactor nuclear atomreaktorok nuclear reactors  
recif de corali korallsziget coral reef  
recipient de aluminiu alumínium tartály   aluminium container   
recircularea gazelor arse füstgáz-visszavezetés flue gas recirculation  
refolosire újrafelhasználás reuse  
regn királyság kingdom  
regn animal  állatvilág animal kingdom   
regn vegetal  növényvilág vegetable kingdom   
regim hidrobiologic hidrobiológiai rendszer hydrobiological regime  
regim hidrologic hidrológiai rendszer hydrological regime  
regim termic hőmérsékleti viszonyok thermal regime  
regiune biogeografică  biogeográfiai régióban biogeographical region  
regresiv  csökkenő regressive   
reîmpădurire  újraerdősítési reforestation  
reîncărcare újratőltés recharge  
relații intraspecifice  fajon belüli kapcsolatok intraspecific relationships  
relict  özvegy relict  
relief  megkönnyebbülés relief  
relief antropic antropogén táj anthropic relief  
relief lacustru  megkönnyebbülés tavi lacustrine relief   
reniu rénium rhenium  
repartiția geografică földrajzi eloszlás geographic distribution  
repopulare  újratelepítés repopulation   
reptile hüllők reptiles  
respirație aerobă aerob légzés aerobic respiration  
respirație anaerobă anaerob légzés anaerobic respiration  
respirație celulară sejtlégzésre cellular respiration  
responsabilitate felelősség responsibility  
restaurare ecologică az ökológiai egyensúly helyreállítása ecological restoration  
resursă minerală forrás resource    
resursă minerală ásványkincs mineral resource  
resurse de apă vízkészlet water resources  
resurse energetice energiaforrások energy resources  
resurse epuizabile kimerülő erőforrások non-renewable resources  
resurse naturale természeti kincsek natural resources  
rețea de arii protejate  védett területek hálózatát network of protected areas  
rețea de mare acoperire nagy kiterjedésű hálózat wide area network  
rețea trofică trofikus hálózat trophic network  
rețeaua Natura 2000 Natura 2000 hálózat Natura 2000 network  
retroactiv visszaható retroactive  
reutilizare újrafelhasználás reuse  
revoluti verde zöld forradalom green revolution  
rezervă  tartalék reserve  
rezervație a biosferei bioszféra-rezervátum biosphere reserve  
rezervație știintifică tudományos rezervátum scientific reserve   
rezervație naturală természetvédelmi terület nature reserve  
rezervor  víztároló reservoir  
reziduu  maradvány residue  
reziduu de ambalare csomagolóanyag hulladék packaging waste  
reziduuri organice szerves maradék organic residue  
rezoluție határozat resolution  
ritmicitate diurnă  napi ritmus diurnal rhythm  
ritmicitate sezonieră  szezonális ritmus seasonal rhythm   
rigolă  csatorna gutter   
rinocer rinocerusz rhino  
rizom gyöktörzs rhizome  
rumegătoare  kérődzők ruminants  
rubidiu rubídium rubidium  
rug de miriște  hamvas szeder European dewberry Rubus caesius L.
rutherfordiu rutherfordium rutherfordium  
rutișor  réti harangláb  [Thalictrum aquilegiifolium is aquilegiaefolium a aquilegifolium] greater meadow-rue/ columbine meadow-rue Thalictrum aquilegiifolium L.
ruteniu ruténium ruthenium  
roci abisale mélységi közetek abyssal rocks  
roci nisipoase  homokos sziklák sandy rocks  
roci calcaroase  kreta/meszes kőzet calcareous rocks  
rocă  szikla rock  
rocă parentală kiindulási kőzet parental rock   
rocă metamorfică  metamorf kőzet metamorphic rock  
rocă sedimentară  üledékes kőzet sedimentary rock  
rocă eruptivă  magmás kőzet eruptive rock  
rocoină  tyúkhúr  chickweed Stellaria media (L)
rodu pământului foltos kontyvirág snakeshead /adder's root /arum Arum maculatum L.
rodiu ródium rhodium  
roșu piros red  
roz rózsaszín pink  
rozătoare  rágcsálók rodents  
sablare homokolás alkalmazása sanding  
sacâz gyanta(fenyő) resin  
safir zafir saphire  
sahel száhel (dombos, steppés vidék Észak-Afrikában) sahel  
salamandră  szalamandra salamander  
salbă nyaklánc, füzér necklace  
salbă moale  közönséges kecskerágó spindle/  European spindle/ common spindle Euonymus europaeus L.
salcâm fehér akác false acacia/ black locust Robinia pseudacacia
salcie fűz(fa) willow Salix alba L.
salcie plângatoare szomorúfűz weeping willow Salix
salină sóbánya saltmine/saltworks  
salifer sótartalmú salty  
saprofit  szaprofita saprophyte  
saprobitate szaprobitás saprobity  
Scatiu zöldike eurasian siskin Carduelis spinus
sămânță  mag seed  
sânger  veresgyűrű som common dogwood Cornus sanguinea
sânișoară  gombernyő  sanicle/ wood sanicle Sanicula europaea
sânziene albe  galaj  hedge bedstraw / false baby's breath Galium mollugo
sânziene galbene Tejoltó galaj, Tejoltófű Lady's bedstraw, Yellow bedstraw Galium verum
sărăturare szikesedés salinization  
săruri minerale  ásványi anyagok mineral salts  
sedentarism  szedentarizmus sedentariness  
scamă pihe, foszlány fluff  
scandiu szkandium scandium  
scară létra ladder  
scara hărții  a térkép léptéke map scale  
scară proporțională skála arányban ratio scale   
scarabeu galacsinhajtó bogár, s(z)karabeus(z) scarab  
scoică de râu  folyamikagyló clam  
scoru de munte  madárberkenye rowan Scorbus aucuparia L. 
schimbări climatice éghajlatváltozás climatic changes  
schimb de bază bazis csere base exchange  
scoarță de alterare  időjárás kéreg  alteration bark  
scoarța terestră  kéreg earth crust   
secțiune  rész section   
securitate biztonság security  
sediment  üledék sediment  
segregare  elkülönítés segregation   
seismic  szeizmikus seismic   
seismograf  szeizmográf seismograph  
semnal luminos fellobbanás flare  
separator de praf tip ciclon ciklon porleválasztó cyclone dust separator  
separator termic termikus elválasztó thermal separator  
serotonină szerotonin serotonin  
serpentină tekercs coil/twist  
servicii ecologice  környezetvédelmi szolgáltatások environmental services  
sevă  nedv sap  
sezon  időszak/évad season   
sezonier  időszaki seasonal  
silvicultură erdészet silviculture  
Silvie porumbacă Karvalyposzáta Barred Warbler Sylvia nisoria
silvo-stepă erdőssztyepp forest-steppe  
siliciu  szilícium silicon  
simbioză szimbiózis symbiosis  
sinecologia / ecologia comunităților synecological / közösségek ökológiája synecology / the ecology of communities  
sisteme biologice biológiai rendszerek biological systems  
sistem izolat  elszigetelt rendszer isolated system  
sistem informațional geografic  földrajzi információs rendszer geographic information system   
sistem închis zárt rendszer closed system  
sistem deschis  nyitott rendszer open system  
sistem autoreglabil önszabályozó rendszert self-regulating system  
sistem de manipulare a reziduurilor maradék kezelő rendszer residuals handling system  
sistem de recuperare a reziduurilor hulladékhasznosítási rendszer waste recovery system  
sit natural természeti érték natural site  
sit de interes comunitar  közösségi jelentőségű site of community interes (SCI)  
soc  Bodza/ fekete bodza elder/  elderberry Sambucus nigra 
sodiu nátrium sodium  
sol contaminat szennyezett talaj contaminated soil  
sol sărăturat sós talaj salty soil  
sol natural  természetes talaj natural soil   
sol acid  savas talaj acid soil  
solidificare megszilárdulás solidification  
procesul de solidificare megszilárdulás folyamata solidification process  
solstițiu napforduló solstice  
solubil  oldódó soluble  
solubilitate  oldhatóság solubility   
soluție Megoldás solution  
sorb Barkócaberkenye/ barkócafa wild service tree/  chequer tree Sorbus torminalis 
spanac sălbatic Fehér libatop lamb's quarters/ melde Chenopodium album L.
spațiu de nișă  niche tér niche space  
spălarea gazelor arse füstgáz tisztítás flue gas scrubbing  
specializare szakosodás specialization  
specie faj specie  
speciație speciáció speciation  
specialist  szakember specialist  
specie bioindicatoare bioindikátor fajok bioindicator species  
specie competitoare  konkurens fajok competing species   
specii dominante  domináns fajok dominant species  
specie endemică endemikus fajok endemic species  
specie euritermă faj euriterma euriterma species  
specie extinctă kihalt fajok extinct species  
specie invadatoare az invazív fajok invasive species  
specie pe cale de dispariție  veszélyeztetett fajok endangered species  
specie stenotermă stenoterma faj stenothermic species  
specie vulnerabilă sebezhető fajok vulnerable species  
specimen minta specimen  
spectrul biologic  biológiai spektrum biological spectrum  
speologie barlangkutatás speleology  
spinarea lupului  hölgypáfrány lady fern  
spori spóra spore  
stabilizare stabilizáció stabilization  
stare cataleptică kataleptikus állami cataleptic state  
stare de echilibru  egyensúly state of equilibrium  
stamină kitartás stamina   
standard szabvány standard  
stație de epurare a apei víztisztító telep water treatment plant  
stație de neutralizare a acidului acid semlegesítő berendezés acid neutralization plant  
statistică ecologică ökológiai statisztikák ecological statistics  
statistica populației  népességi statisztikák population statistics  
statut de conservare  védettségi állapot conservation status   
stânjenel de munte  kárpáti- vagy erdei nőszirom Iris ruthenica  
stânjenel pontic  Iris pontica Iris pontica  
sticlă üveg glass  
sticlărie üvegáru glassware(vitrics)  
structură biocenotică biocenotikus szerkezet structure biocenotic  
stocare  tárolás storage  
stocare energetică energiatároló energy storage  
stol  madárraj covey   
stârc  szürke gém heron   
stârc galben üstökösgém yellow heron   
stârc roșu  vörös gém red heron  
stenobioză sztenobizis stenobioces  
stepă sztyeppe steppe  
stejar  Tölgy oak tree  Quercus robur
stejar alb  feher tölgy white oak tree  
stejar de luncă  Bükkfa english oak / pedunculate oak Quercus robur L.
stratificarea  rétegeződés stratification  
stuf nád reed  
ștevie   Erdei lórom Bloody dock Rumex sanguineus L.
ștevie turcească  - -  
stibiu / antimoniu antimon antimony  
știința mediului  környezettudomány environmental science   
știrb fogatlan toothless  
știr  szőrös disznóparéj red-root amaranth, redroot pigweed, Amaranthus retroflexus L.
stronțiu stroncium strontium  
studiu de birou íróasztalnál végzett kutatómunka desk study  
studiu de caz esettanulmány case study  
studiu de cohortă Kohorsz vizsgálatban follow-up  
Sturz de vâsc léprigó Mistle thrush Turdus viscivorus
subclasă alosztálya subclass  
subordin alosztály suborder  
substanță anorganică  szervetlen anorganic substance  
substanță organică szerves anyag -  
substrat   szubsztrát substrate  
substrat petrografic aljzat kőzettani petrographic substrate  
succesiune ecologică  ökológiai egymás ecological succession  
succesiune geologică geológiai egymás geological succession  
sugel alb  fehér árvacsalán white nettle /  white dead-nettle Lamium album 
sulf  kén sulphur  
sursă forrás source  
sursă de apă vízforrás water source  
sursă de poluare által okozott szennyezés pollution source  
sursă punct pontforrás point source  
suprapășunarea  túllegeltetés overgrazing  
șarpe de alun mogyorófa kígyó hazel snake Coronella austriaca
șarpe de apă vízi kígyó water snake Natrix tessellata
șarpe de casă vízi sikló grass snake Natrix natrix
șarpele lui Esculap Aszklépiosz kígyója  Aesculapius's snake Elaphe longissima
șopârlă ageră gyors gyík agile lizard acerta agilis
șopârla apodă lábatlan gyík/apoda gyík APOD lizard/legless lizard Anguis fragilis
șopârla cenușie  szürke gyík gray lizard Eremias arguta
șopârla verde zold gyik green lizard Lacerta viridis
Şorecar comun Egerészölyv Common Buzzard Buteo buteo
taiga  tajga taiga   
talium tallium tallium  
talpa gâștei libatalpnak / libatopok / libaparéjnak goosefoot Chenopodium
tantal tantál tantalum  
taxa de agregate összesített adó aggregate tax  
taxă de mediu  környezetvédelmi adó environmental tax  
technețiu technécium technetium  
tehnic műszaki technical  
tehnici de datare társkereső technikák dating techniques  
tehnologie de recombinare ADN rekombináns DNS technológia recombinant DNA technology  
tei  hársfa linden  
teren arabil  szántóföld arable land  
teren contaminat szennyezett terület contaminated land  
teren degradat degradálódott földterület degraded land  
teren ecologic omogen homogén ökológiai föld homogeneous ecological land  
teren necultivat műveletlen föld uncultivated land  
terestru földi terrestrial  
teritorialitatea területi territoriality  
teritoriu insular  elszigetelt terület insular territory  
tijă de control vezérlő rúd control rod  
timp geologic geológiai idő geological time  
tisa  tiszafa yew tree  
titan titanium titanium  
toleranță tolerancia tolerance  
tornadă  tornádó tornado   
toporaș alb  fehér ibolya white viola   
toxic toxikus toxic  
toxicitatea mediului környezeti toxicitás environmental toxicity  
traista ciobanului  pásztortáska shepherd's purse Capsella bursa- pastoris
transparență áttekinthetőség transparency  
tratament chimic kémiai kezelés chemical treatment  
tratament fizic fizikai kezelés physical treatment  
tratament termic termikus kezelés thermal treatment  
tratarea apelor uzate szennyvíztisztító waste water treatment  
traseu tematic  tematikus útvonal thematic route   
traseu turistic  turisztikai út tourist trail  
trânji madárfészekkosbor Bird's-nest Orchid Neottia nidus-avis L.
test de hemoliză hemolízis teszt    haemolysis tests  
tribunal administrativ közigazgatási bíróság administrative court  
triton cu creasta(dunarean) gőte Danube crested newt Triturus dobrogicus
trifoi  lóhere clover/ trefoil  
trifoi roșu réti here Red clover Trifolium pratense L.
trifoi corcit  - Alsike clover Trifolium hybridum L.
trifoi alb târâtor  fehér here white clove Trifolium repens L. 
Trifoiaș -  Low hop clover, Hop trefoil Trifolium campestre 
tufărișuri  cserjék scrubland  
tunet  mennydörgés thunder   
tundră  tundra tundra  
turbărie  tőzegláb peat bog  
tuia  tuja thuja  
tuia pitică  törpe tuja pygmy thuja   
turism de masă tömegturizmus mass tourism   
țesut organic  szerves szövet organic tissue  
ultrasunet  ultrahang ultrasound  
uliu sólyom hawk  
Uliu cu picioare scurte Kis héja Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes 
Uliu pasarar Karvaly Sparrowhawk Accipiter nisus
Uliu porumbar vándor sólyom Pigeonhawk/Goshawk Accipiter gentilis
ulm de munte szilfa wych elm/ scots elm Ulmus glabra Huds.
umiditate absolută  abszolút nedvesség absolute humidity  
umiditate relativă relatív páratartalom relative humidity  
umiditatea solului talajnedvesség soil moisture  
unde electromagnetice  elektromágneses    hullám electromagnetic waves  
unde sonore  hanghullámok sound waves   
unicitate  páratlanság uniqueness  
unanim egyhangúlag unanimously  
uraniu uránium uranium        
uragan hurrikán hurricane   
urechelniță fülbemászó houseleek  
ursul brun barna medve Brown bear Ursus arctos
urzica mare nagy csalán common nettle/ stinging nettle Urtica dioica L.
Urzica noartă foltos árvacsalán Spotted deadnettle, Spotted henbit Lamium maculatum L.
urzica mică  apró csalán dwarf nettle, small nettle Urtica urens L.
usturoi fokhagyma onion Allium sativum
usturoiță kányazsombor garlic mustard Alliaria ptiolata
utilizare durabilă fenntartható használat sustainable use  
utilizarea resurselor  erőforrás  használata resource use  
unități științifice tudományos egységek scientific units  
vacuum vákuum vacuum  
valență ecologică ökológiai vegyérték ecological valence  
vale suspendată felfüggesztett völgy suspended valley   
valoare de folosință mennyiségű felhasználás value of usage  
valoare ecologică ökológiai értéke ecological value  
valoarea energetică intrinsecă belső energia érték intrinsic energy value  
valoare limită de emisie kibocsátási határérték emission limit value  
valorificare  tőkésítés waste recovery  
valori de prag küszöbérték risk threshold value  
vanadiu vanádium vanadium  
variabilă változó variable  
variabilitate genetică genetikai variabilitás genetic variability  
variație termică  termikus változása thermal variation   
vapori de apă vízgőztartalom water vapors/steam  
vapori de acid savas gőz Acid mists/steam/vapors  
vânt solar  Napszél solar wind  
vâsc  Fehér fagyöngy common mistletoe/ mistletoe  Viscum album L. 
vâsc de stejar  tölgyfa fagyöngy Oak mistletoe Loranthus europaeus jacq.
vânt turbionar  szél örvény vortical wind   
vânt permanent  állandó szél permanent wind  
vânturel de seară  kék vércse red-footed falcon Falco vespertinus
vânătoare  vadászat hunting   
vegetație növényzet vegetation  
vegetație perenă  évelő növényzet perennial vegetation  
velniș vénic-szil European White Elm Ulmus laevis Pall.
venituri jövedelem income  
verde zöld green  
verigar festő benge buckthorn  
vermicompostare férgkomposztálás vermicomposting  
vertebrate  gerinces vertebrates  
vid vákuum spațiu / inanition  
vidra vidra otter  lutra lutra
viesparul  egerészölyv honey-buzzard Pernis apivorus 
viperă comună  keresztes vipera common viper Vipera berus
vipera cu corn  homoki vipera horned viper, long-nosed viper, nose-horned vipe Vipera ammodytes
viperă de stepă sztyeppi vipera steppe viper Vipera ursinii
vișinul turcesc sajmeggy, pipaszármeggy mahaleb cherry/ St Lucie cherry Padus mahaleb)
violet lila violet  
viteză de scurgere áramlási sebesség flow rate/ running speed   
viteza luminii fénysebesség speed of light  
viteza sunetului hangsebesség velocity/speed of sound  
viță de pădure  erdő szőlő  forest vine's Vitis hederacea
viță de vie szőlő vines Vitis vinifera (et riparia)
viitură  árvíz flood   
vizuină barlang burrow  
volbură  apró szulák  field bindweed Convolvulus arvensis
vrabie veréb sparrow Phylloscopus trochilus
vulpea  Róka fox Vulpes vulpes
wolfram tungsten tungsten  
xenon xenon xenon  
ytriu ittrium yttrium  
zamac cink ötvözet zamak / zinc alloy  
zambilă  jácint hyacinth Hyacinthus
zambilă pitică  törpe jácint dwarf hyacinth Hyacinthus orientalis
zăcământ  letét deposit  
zăpadă snow  
zăvăcustă gyapjas csüdfű Astragalus dasyanthus  
zârna/ umbra nopții fekete csucsor/  fekete ebszőlő European black nightshade/ black nightshade Solanum nigrum 
zero ecologic  környezeti nulla  environmental zero   
zbor la înaltă altitudine nagy magasságban repülés high altitude flight  
zbor la joasă altitudine kis magasságú repülés   low-level flight   
zgomot de fond zaj backgroud noise  
zirconiu cirkónium zirconium  
zonă abisală a feneketlen abyssal zone   
zonă cu aer curat tiszta levegős terület clean air area  
zonă defavorizată hátrányos helyzetű terület deprived area  
zonă de sălbăticie  vadon terület wilderness area  
zonă de protecție / protejată védett terület protection area  
zonă de protecție integral A teljes körű védelem full protection area  
zonă optimă optimális terület optimal area  
zonă umedă  vizes élőhelyek wetland area  
zonă umedă de importanță internațională nemzetközi jelentőségű vizes területek intenational importance wetland area   
zonă de influență vizuală vizuális hatású terület zone of visual influence  
zonal  zonális zonal   
zooplancton zooplankton zooplankton  
zoocenoza zoocenosa zoocenosis  
zonoze zoonózis zoonoses  
zimbrul  bölény the aurochs Bos primigenius
zinc cink zinc  
zmeur  Málna European raspberry/ raspberry  Rubus idaeus L.
rața de ghețuri/ghețurilor Pehelyréce Common Eider Somateria mollissima
rața regală/eider regal Cifra pehelyréce King Eider Somateria spectabilis
eiderul lui Steller Steller-pehelyréce Stellerțs Eider Polysticta stelleri
eiderul cu coada lunga Hosszú farku Jegesréce Long-tailed Duck Clangula hyemalis
Rața neagră  Fekete réce Common Scoter Melanitta nigra
Rața cu ochelari Pápaszemes réce Surf Scoter Melanitta perspicillata
Raţa catilfelată Füstös réce Velvet Scoter Melanitta fusca
Raţa arlechin/ Tarka réce Harlequin Duck Histrionicus histrionicus
Raţa sunătoare Kerceréce Common Goldeneye Bucephala clangula
Raţa islandica Izlandi kerceréce Barrow's Goldeneye Bucephala islandica
Ferestras Kis bukó Smew Mergellus albellus
Raţa cu gluga Kóbitás bukó Hooded Merganser Lophodytes cucullatus
Ferestras motat örvös bukó Red-breasted Merganser Mergus serrator
Ferestras mare Nagy bukó Goosander Mergus merganser
gainusa polara Sarki hófajd Willow Grouse/Ptarmigan Lagopus lagopus
gainusa alpina Havasi hófajd/alpesi hófajd Ptarmigan Lagopus muta
Cocoş de mesteacan Nyírfajd  Black Grouse Tetrao tetrix
Cocoş de munte  Siketfajd Capercaillie Tetrao urogallus
Ierunca Császármadár Hazel grouse Tetrastes bonasia
Potârniche de stâncă Szirti fogoly Rock Partridge Alectoris graeca
Potarnichea Chukar Csukár Chukar Alectoris chukar
Potârnichea lui Philby,Potârnichea cu picioare roșii  Vörös fogoly Red-legged Partridge Alectoris rufa
Potârnichea berberă,Potârnichea Sarda Barnanyakú szirtifogoly


 
Barbary Partridge Alectoris barbara
Potârniche cenușie Szürke Fogoly Grey Partridge Perdix perdix
Prepelița  Fürj Quail Coturnix coturnix
Fazan Fácán Pheasant Phasianus colchicus
Corcodel mic Kis vöcsök Little Grebe Tachybaptus ruficollis
Corcodelul mare Búbos vöcsök Great Crested Grebe Podiceps cristatus
corcodelul cu gât roșu Vörösnyakú vöcsök


 
Red-necked Grebe Podiceps grisegena
corcodeul urechiat Füles vöcsök


 
Slavonian Grebe Podiceps auritus
Gât negru,Corcodelul cu gat negru Feketenyakú vöcsök Black -necked Grebe Podiceps nigricollis
Cufundar mic Északi búvár


 
Red-throated Diver Gavia stellata
Cufundar polar Sarki búvár


 
Black-throated Diver Gavia arctica
Cufundar mare Jeges búvár Great Northern Diver Gavia immer
Fundacul/Cufundarul cu cioc alb Fehércsőrű búvár White-billed Diver Gavia adamsii
Rândunica de furtună (europeană) Európai viharfecske European Storm-petrel Hydrobates pelagicus
Rândunica lui Leach, Furtunar cu coadă scobită Villás viharfecske Leach's Storm-petrel Oceanodroma leucorhoa
Rândunica de furtună Viharfecske  Madeiran Storm-petrel Oceanodroma castro
Fulmarul,Pescarușul Nordic Északi sirályhojsza Fulmar Fulmarus glacialis
Furtunarul mare Nagy vészmadár Great Shearwater Puffinus gravis
Furtunarul cenușiu Szürke vészmadár Sooty Shearwater Puffinus griseus
Furtunar mediteranean, Furtunarul lui Cory Mediterrán vészmadár


 
Cory's Shearwater Calonectris diomedea
Furtunarul Atlantic, Atlanti vészmadár Manx Shearwater Puffinus puffinus
Furtunarul Balear Baleári vészmadár Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
Ielcovanul/Pasărea Furtunii Bukdosó vészmadár


 
Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan
Furtunarul Macaronesian Makaroni vészmadár Macaronesian Shearwater Puffinus baroli
Flamingo roz  Rózsás flamingó Greater Flamingo Phoenicopterus roseus
Flamingo Chilian Chilei flamingó Chilean Flamingo Phoenicopterus chilensis
Flamingo minor/mic Kis flamingó


 
Lesser Flamingo Phoenicopterus minor
Pelicanul Alb Rózsás gödény White Pelican Pelecanus onocrotalus
Pelicanul Dalmațian Borzas gödény Dalmatioan Pelican Pelecanus crispus
Corbul de mare Szula Gannet Morus bassanus
Cormoranul mare  Üstökös kárókatona Shag Phalacrocorax aristotelis
Cormoranul Pigmeu Kis kárókatona Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus
Țigănuș Batla Glossy Ibis Plegadis falcinellus
Lopătarul Kanalasgém Spoonbill Platalea leucordia
Ibis Tarvarjú, Ibisz Northern Bald Ibis(Waldrapp) Geronticus eremita
Ibisul sacru Szent íbisz Sacred Ibis  Threskiornis aethiopicus
Buhai de baltă Bölömbika Bittern Botaurus stellaris
Stârcul pitic Törpegém Little Bittern Ixobrychus minutus
Stârcul de noapte Bakcsó Night Heron Nycticorax nycticorax
Stârcul galben Üstökösgém Squacco Heron Ardeola ralloides
Stārc de cireadă  Pásztorgém Cattle Egret Bubulcus ibis
Egretă mare Nagy kócsag Great White Egret Ardea alba
Egreta mică Kis kócsag Little Egret Egretta garzetta
Stârc cenușiu Szürke gém Grey Heron Ardea cinerea
Stârcul roşu Vörös gém Purple Heron Ardea purpurea
Barză albă Fehér gólya White Stork Ciconia ciconia
Vulturul pescar Halászsas Osprey Pandion haliaetus
Șerparul european Kígyászölyv Short-toed Eagle Circaetus gallicus
Gaia-alba Feketeszárnyú kuhi  Black-winged Kite Elanus caeruleus
Gaie roșie Vörös kánya  Red Kite Milvus milvus
Gaie neagră  Barna kánya Black Kite Milvus migrans
Hoitar alb Dögkeselyű Egyptian Vulture Neophron percnopterus
Vultur pleșuv sur Fakó keselyű Griffon Vulture Gyps fulvus
Zăganul, Vulturul Bărbos Szakállas saskeselyű Lammergeier Gypaetus barbatus
Vultur negru Barátkeselyű Black Vulture Aegypius monachus
Acvila porumbacă Héjasas Bonelli s Eagle Aquila fasciata
Codalb Rétisas White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
Șorecarul încălțat Gatyás ölyv Rough-legged Buzzad Buteo lagopus
Șorecar-mare Pusztai ölyv


 
Long-legged Buzzard Buteo ruffinus
Erete cenușiu Hamvas Rétihéja Montagu's Harrier Circus pygargus
Eretele vânăt Kékes rétihéja Hen Harrier Circus cyaneus
Erete de stuf Barna rétihéja  Marsh Harrier Circus aeruginosus
Erete alb Fakó rétihéja Pallid Harrier Circus macrourus
Șoimul călător  Vándorsólyom Peregrine Falcon Falco peregrinus
Șoimul de tundră Északi sólyom Gyr Falcon Falco rusticolus
Șoimul dunărean Kerecsensólyom Saker Falcon Falco cherrug
Șoimul-sudic Feldegg-sólyom Lanner Falcon Falco biarmicus
Șoimul Eleonorei Eleonóra-sólyom Eleonora's Falcon Falco eleonorae
Șoimul rândunelelor Kabasólyom Hobby Falco subbuteo
Vânturelul roșu Vörös vércse Kestrel Falco tinnunculus
Vânturel de iarnă Fehérkarmú vércse Lesser Kestrel Falco naumanni
Șoimul rândunelelor Kis sólyom Merlin Falco columbarius
Spârcaciul, dropia mică Reznek, reznek-túzok Little Bustard Tetrax tetrax
Dropie-gulerată Galléros Túz Macqueen's Bustard Chlamydotis macquinii
Cocorul  Daru Common Crane Grus grus
Cocor mic Pártásdaru Demoiselle Crane Grus virgo
Lișița comuna Vízityúk Moorhen Gallinula chloropus
Lișița neagra Szárcsa Coot Fulica atra
Ciocârlan  Bütykös Szárcsa Red-knobbed Coot Fulica cristata
Găinușă albastră Kék fúra Purple Swamp-hen Porphyrio porphyrio
Cristeiul de baltă Guvat Water Rail Rallus aquaticus
Cresteț Pestriț  Pettyes Vízicsibe Spotted Crake Porzana porzana
Cresteț Cenușiu Kis vízicsibe Little Crake Porzana parva
Cresteluțul pitic Törpevízicsibe Baillon's Crake Porzana pusilla 
Prepelița cu gat ruginiu Rozsdástorkú guvatfürj Small Buttonquail Turnix sylvaticus
Pasărea ogorului Ugartyúk Stone-curlew Burhinus oedicnemus
Scoicar Csigaforgató Oystercatcher Haematopus ostralegus
Piciorongul  Gólyatöcs Black-winged Stilt Himantopus himantopus
Cioc-întors Gulipán Avocet Recurvirostra avosetta
Nagâț  Bíbic  Northern Lapwing Vanellus vanellus
Nagâț sudic, Nagat spinos Tüskés bíbic Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus
Nagâţul sociabil Lilebíbic Sociable Lapwing Vanellus gregarius
Nagâţul cu coadă alba Fehérfarkú lilebíbic White-tailed Lapwing Vanellus leucurus
Ploier Argintiu Ezüstlile Grey Plover Pluvialis squatarola
Ploier Auriu Aranylile European Gold Plover Pluvialis apricaria
Ploierul Asiatic Auriu, Ploierul Auriu Pacific Ázsiai pettyeslile Pacific Gold Plover Pluvialis fulva
Ploierul American Amerikai pettyeslile American gold Plover Pluvialis dominica
Prundașul Gulerat Mic Kis lile Little Ringed Plover Charadrius dubius
Prundăraș gulerat mare Parti lile Ringed Plover Charadrius hiaticula
Prundăraș de sărătură  Széki lile Kentish Plover Charadrius alexandrinus
Ploier de munte Havasi lile Dotterel Charadrius morinellus
Notatița cu ciocul subțire Vékonycsőrű víztaposó Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
Notatiță cu cioc lat Laposcsőrű víztaposó  Grey Phalarope Phalaropus fulicarius
notatița americană Wilson-víztaposó  Wilson's Phalarope Phalaropus tricolor
Culiculul mare  Nagy póling Curlew Numenius arquata
Culiculul mic Kis póling Whimbrel Numenius phaeopus
Sitarul de mal Nagy goda Black-tailed Godwit Limosa limosa
Sitarul de mal nordic  Kis goda Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
Becațina comună Sárszalonka Common Snipe Gallinago gallinago
Becațina mare Nagy sárszalonka Great Snipe Gallinago media
Becațină mică Kis sárszalonka Jack Snipe Lymnocryptes minimus
Sitar de pădure Erdei szalonka Woodcock Scolopax rusticola
Fluierarul cu picioare roșii  Piroslábú cankó Redshank Tringa totanus
Fluierar negru Füstös cankó


 
Spotted Redshank Tringa erythropus
Fluierar cu picioare verzi Szürke cankó Greenshank Tringa nebularia
Fluierar de lac Tavi cankó Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis
Fluierarul de zăvoi Erdei cankó Green Sandpiper Tringa ochropus
Fluierar de mlaștină Réti cankó


 
Wood Sandpiper Tringa glareola
Bătăuș Pajzsos cankó Ruff Philomachus pugnax
Fluierarul de munte Billegetőcankó


 
Common Sandpiper Actitis hypoleucos
Fluierarul pătat Pettyes billegetőcankó Spotted Sandpiper Actitis macularis
Fluierar sur Terekcankó Terek Sandpiper Xenus cinereus
Fluierar cu piept galbui Cankópartfutó Buff-breasted Sandpiper Tryngites subruficollis
Fugaciul mare Sarki partfutó Knot  Calidris canutus
Prundaș nisipar Fenyérfutó Sanderling Calidris alba
Fugaciul de mare Tengeri partfutó Purple Sandpiper Calidris maritima
Pietrușul  Kőforgató Turnstone Arenaria interpres
Fugaci de țărm Havasi partfutó Dunlin Calidris alpina
Fugaciul roșcat Sarlós partfutó Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
Prundașul de nămol Sárjáró Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus
Prundașul Bonaparte, Prundașul alb-cântător Bonaparte-partfutó


 
White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis
Fugaciul Pătat Vándor partfutó Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
Fugaciul mic Apró partfutó Little Stint Calidris minuta
Prundașul pitic Temminck-partfutó Temminck's Stint Calidris temminckii
Ciovlica de deșert Futómadár Cream-coloured Courser Cursorius cursor
Ciovlica roșiatică  Székicsér Collared Pratincole Glareola pratincola
Ciovlica negricioasă Feketeszárnyú székicsér Black-winged Pratincole Glareola nordmanni
Lup-de-mare-coadă-lungă Nyílfarkú halfarkas Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus
Lup-de-mare-parazit ékfarkú halfarkas Arctic Skua Stercorarius parasiticus
Lup de mare Szélesfarkú halfarkas  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
Lup de mare atlantic Nagy halfarkas Great Skua Stercorarius skua
Papagal de mare Lunda Puffin Fratercula arctica
Alca mică Kiss alka Razorbill Alca torda
Alcă nordică Lumma Common Guillemot Uria aalge
Alca cu cioc gros Vastagcsőrű lumma Brunnich's Guillemot Uria lomvia
Auk mic Alkabukó  Little Auk Alle alle
Alca cu oglindă Fekete lumma Black Guillemot Cepphus grylle
Pescarusul de fildes Hósirály Ivory Gull Pagophila eburnea
Pescăruș-cu-coadă-scobită Fecskesirály Sabine's Gull Larus sabini
Pescăruşul roz Rózsás sirály  Ross's Gull Rhodostethia roseus
Pescărușul mic Kis sirály Little Gull Larus minutus
Pescăruș polar Háromujjú csüllő  Kittiwake Rissa tridactyla
Pescăruș râzător Dankasirály  Black-headed Gull Larus ridibundus
Pescărușul cu cioc subțire  Vékonycsőrű sirály Slender-billed Gull Larus genei
Pescărușul cu cap negru Szerecsensirály Mediterranean Gull Larus melanocephalus
Pescărușul de coral Korallsirály Audouin's Gull Larus audouinii
Pescărușul asiatic Halászsirály Great Black-headed Gull Larus ichthyaetus
Pescărușul sur Viharsirály Common Gull Larus canus
Pescărușul cu cioc inelat Gyűrűscsőrű sirály Ring-billed Gull Larus delawarensis
Pescărușul argintiu Ezüstsirály  Herring Gull Larus argentatus
Pescărușul cu picioare galbene Sárgalábú sirály Yellow-legged Gull Larus michahellis
Pescărușul pontic Sztyeppi sirály  Caspian Gull Larus cachinnans
Pescăruș-negru Dolmányos sirály Great Black-backed Gull Larus marinus
Pescărușul negricios Heringsirály Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
Pescărușul Heuglin Heuglin-sirály Heuglin's Gull Larus heuglini
Pescărușul de ghețuri  Jeges sirály Glaucous Gull Larus hyperboreus
Pescărușul de Irlanda/Arctic Sarki sirály Iceland Gull Larus glaucoides
Pescărița mare Lócsér  Caspian Tern Hydroprogne caspia
Chiră mică Kis csér Little Tern Sternula albifrons
Pescărița râzătoare Kacagócsér  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica
chira de mare Kenti csér Sandwich Tern Sterna sandvicensis
Chira de baltă Küszvágó csér Common Tern Sterna hirundo
Chira arctica Sarki csér Arctic Tern Sterna paradisaea
Chira rozalie Rózsás csér Roseate Tern Sterna dougallii
Chirighiță neagră Kormos szerkő Black tern Chlidonias niger
Chirighița cu aripi albe Fehérszárnyú szerkő  White-winged Black Tern Chlidonias leucopterus
Chirighiţa cu obraz alb Fattyúszerkő Whiskered Tern Chlidonias hybrida
Găinușă de nisip cu burtă galbenă Feketehasú pusztaityúk Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis
Găinușă de nisip cu coadă-săgeată Nyílfarkú pusztaityúk Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata
Găinușa de stepă Talpastyúk  Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes Paradoxus
Porumbel Szirti galamb Rock Dove Columba livia
Porumbelul de casă  Házigalamb  Feral pigeon Columba livia domestica
Porumbelul de scorbură Kék galamb Stock Dove Columba oenas
Porumbel gulerat Örvös galamb Woodpigeon Columba palumbus
Turturica, Turtureaua  Vadgerle Turtle Dove Streptopelia turtur
Guguștiuc Balkáni gerle  Collared Dove  Streptopelia decaocto
Turtureaua râzătoare Pálmagerle  Laughing Dove  Streptopelia senegalensis
Strigă  Gyöngybagoly Barn Owl Tyto alba
Ciuful pitic  Füleskuvik  Scops Owl Otus scops 
Ciuful de pădure Erdei fülesbagoly Long-eared Owl Asio otus
Ciuful de câmp Réti fülesbagoly Short-eared Owl Asio flammeus
Buha, Bufnița mare Uhu Eagle Owl Bubo bubo
Bufniță polară Hóbagoly Snowy Owl Bubo scandiacus
Huhurezul mic Macskabagoly Tawny Owl Strix aluco
Huhurezul mare Uráli bagoly Ural Owl Strix uralensis
Huhurezul bǎrbos Szakállas bagoly Great Gray Owl Strix nebulosa
Potârniche de tundră Gatyáskuvik Tengmalm's Owl Aegolius funereus
Cucuvea Kuvik Little Owl Athene noctua
Ciuvică Európai törpekuvik  Pygmy Owl Glaucidium passerinum
Ciuhurez Karvalybagoly Hawk Owl Surnia ulula
Lăstun mare Sarlósfecske Common Swift Apus apus
Drepneaua palidă, Lăstunul palid Halvány sarlósfecske Pallid Swift Apus pallidus
Lăstun mare Havasi sarlósfecske Alpine Swift Apus melba
Lăstun alb-cantator Kaffersarlósfecske White-rumped Swift Apus caffer
Drepneaua mică, Lăstun mic Kis sarlósfecske Little Swift Apus affinis
Cucul Kakukk  Cuckoo Cuculus canorus
Cucul pătat Pettyes kakukk Great Spottled Cuckoo Clamator glandarius
Caprimulg Európai lappantyú European Nightjar Caprimulgus europaeus
Caprimulgul comun Kis vöcsök  Red-necked Nightjar Caprimulgus ruficollis
Dumbrăveancă Európai szalakóta European Roller Coracias garrulus
Prigoare Gyurgyalag  European Bee-eater Merops apiaster
prigoare cu obraz albastru Perzsa gyurgyalag Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus
Pescăruș albastru Jégmadár Kingfisher Alcedo atthis
Pupăză  Búbos banka Hoopoe Upupa epops
- Örvös sándorpapagáj Ring-necked Parakeet Psittacula krameri
Papagalul Marele Alexandru Nagy sándorpapagáj Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria
Papagalul Calugar Barátpapagáj Monk Parakeet Myiopsitta monachus
Ciocănitoarea Iberiană Iberiai harkály Iberian Woodpecker Picus sharpei
lebăda de iarnă énekes hattyú Whooper Swan Cygnus cygnus
Lebada de vara, Lebăda Mută Nyári hattyú Mute swan Cygnus olor
lebăda lui Bewick Bewick hattyú Bewick`s Swan Cygnus bewickii
lebăda neagră Fekete hattyú Black Swan Cygnus atratus
gâsca sălbatică Vetési lúd, lazsnak lúd, téli lúd Taiga Bean Goose Anser fabalis
gâsca săbatică de tundră Vetési tundra lúd Tundra Bean Goose Anser serrirostris
gâsca cu picioare roz Rövidcsőrű lúd Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
gârlița mică Kis lilik Lesser White-fronted Goose Anser erythropus
gârlița mare Nagy lilik White-fronted Goose Anser albifrons
gâsca cenușie Nyári lúd Greylag Goose Anser anser
gâsca de India Indiai lúd Bar-headed Goose Anser indicus
gâsca polară Sarki lúd Snow Goose Anser caerulescens
gâsca cu gât roșu Vörösnyakú lúd Red-breasted Goose Branta ruficollis
gâsca canadiană Kanadai lúd Canada Goose Branta canadensis
gâsca canadiană mică Kis kanadai lúd Cackling Goose Branta hutchinsii
gâsca gulerată örvös lúd Brent Goose Branta bernicla
gâsca cu obraz alb Apácalúd Bernacle Goose Branta leucopsis
gâsca de Nil Nílusi lúd Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca
călifarul alb Bütykös ásólúd Common Shelduck Tadorna tadorna
călifarul roșu Vörös ásólúd Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea
rața cu cap alb Kékcsőrű réce, fehérfejű réce White-headed Duck Oxyura leucocephala
rața jamaicană Halcsontfarkú réce Ruddy Duck Oxyura jamaicensis
Grangur Sárgarigó Golden Oriole Oriolus oriolus
Sfrâncioc roșietic, sfrâncioc roșu, sfrâncioc roșu Tövisszúró gébics Red -backed Shrike Lanius collurio
Sfrâncioc-cu-cap-roșu Vörösfejű gébics Woodchat Shrike Lanius senator
Sfrânciocul cu mască Álarcos gébics Masked Shrike Lanius nubicus
Sfrânciocul cu frunte neagră Kis őrgébics Lesser Grey Shrike Lanius minor
Sfrâncioc mare Nagy őrgébics Great Grey Shrike Lanius excubitor
Sfrânciocul gri őrgébics Southern Grey Shrike Lanius meridionalis
Gaiță Szajkó  Jay Garrulus glandarius
Gaiţa siberiană Északi szajkó Siberian Jay Perisoreus infaustus
Coţofana albastră Kék szarka  Azure-winged Magpie Cyanopica cyanus
Alunar Fenyőszajkó Nutcracker Nucifraga caryocatactes
Pițigoi mare Széncinege Great tit Parus major
Stâncuța de munte Havasi varjú Cough Pyrrhocorax pyrrhocorax
Stăncuța alpină Havasi csóka Alpine Cough Pyrrhocorax graculus
Pițigoi-azuriu Lazúrcinege Azure tit  Parus cyanus
Pițigoi-de-brădet Fenyvescinege Coal tit Parus ater
Pițigoi moțat Búbos cinege Crested tit Parus cristatus
Pițigoi sur Barátcinege Marsh tit  Parus palustris
Pițigoiul de munte  Kormosfejű cinege Willow tit  Parus montanus
Pițigoi de livadă Füstös cinege Sombre tit Parus lugubris
Pițigoi Siberian Lappföldi cinege Siberian tit  Parus cinctus
Pițigoi-pungar Függőcinege Penduline tit Remiz pendulinus
Pițigoi de stuf Barkóscinege Bearded tit Panurus biarmicus
Pițigoi codat  Északi őszapó Long-tailed tit Aegithalos caudatus
Lăstun de casă  Molnárfecske House Martin Delichon urbicum
Rândunica comună Füsti fecske Swallow Hirundo rustica
Rândunica de hambar Vörhenyes fecske Red-rumped Swallow Cecropis daurica
Lăstun de mal Partifecske Sand Martin Riparia riparia
Fluturaș de stâncă  Szirtifecske Crag Martin Ptyonoprogne rupestris 
 Ciocârlie de câmp Mezei pacsirta Skylark Alauda arvensis
Ciocârlie de pădure Erdei pacsirta Woodlark Lullula arborea
Ciocârlan Búbospacsirta Crested Lark Galerida cristata
Ciocârlanul spaniol  Kövi pacsirta Thekla Lark Galerida theklae
Ciocârlia-cu-degete-scurte Szikipacsirta Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
Ciocârlia mică Vörhenyes pacsirta  Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens
Ciocârlia de Bărăgan Kalandrapacsirta Calandra Lark Melanocorypha calandra
- Ciocârlia cu cioc subțire Vékonycsőrű pacsirta Dupont's Lark Chersophilus duponti
Ciocârlia urecheată Havasi fülespacsirta  Shore Lark Eremophila alpestris
Pitulice fluierătoare Fitiszfüzike Willow Warbler Phylloscopus trochilus
Pitulice mică  Csilpcsalpfüzike Common Chiffchaff Phylloscopus collybita
Pitulice Iberiai füzike Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus
Pitulice sfârâitoare Sisegő füzike Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
Pitulice mică  Bonelli-füzike Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis
Pitulice verzuie Zöld füzike Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides
pitulice artică Északi füzike Arctic Warbler Phylloscopus borealis
Pitulicea cu sprânceană galbenă Vándorfüzike Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
Pitulicea sprâncenată Királyfüzike Pallas's Warbler Phylloscopus proregulus
Grelușel de zăvoi Berki tücsökmadár  River Warbler Locustella fluviatilis
Grelușel de stuf  Nádi tücsökmadár Savi's Warbler  Locustella luscinioides
Grelușel de tufiș  Réti tücsökmadár Grasshopper Warbler Locustella naevia
Stufărica pătată Szuharbújó  Zitting Cisticola Cisticola juncidis
Lăcar mic Foltos nádiposzáta Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
Lăcar de pipirig Csíkosfejű nádiposzáta Aqatic Warbler Acrocephalus paludicola
Privighetoarea de baltă Fülemülesitke Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon
Lăcar de stuf Cserregő nádiposzáta  Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
Lăcar de mlaștină  Énekes nádiposzáta Marsh Warbler Acrocephalus palustris
Lăcar cafeniu Rozsdás nádiposzáta Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola
Lăcar nordic Berki nádiposzáta  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
Lăcar mare Nádirigó Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus
Stufărica   Berki poszáta Cetti's Warbler Cettia cetti
Frunzărița gălbuie Kerti geze Icterine Warbler Hippolais icterina
Frunzărița melodioasă Déli geze  Melodious Warbler Hippolais polyglotta
Frunzărița galbenă, Frunzărița de maslin olívgeze Olive-tree Warbler Hippolais olivetorum
Frunzărița spaniolă Spanyol geze Western Olivaceous Warbler Hippolais opaca
Frunzăriţa cenuşie mică Kis geze  Booted Warbler Hippolais caligata
Frunzăriţa mică estică Keleti kis geze  Sykes's Warbler Hippolais rama
Silvie cu cap negru Barátposzáta Blackcap Sylvia atricapilla
Silvie de zăvoi Kerti poszáta  Garden Warbler Sylvia borin
Silvie undulată Karvalyposzáta Barred Warbler Sylvia nisoria
Silvie mică Kis poszáta  Lesser Whitethroath Sylvia curruca
Silvie de câmpie Mezei poszáta  Common Whitethroat Sylvia communis
Silvie comună, Silvia cântătoare Dalos poszáta  Western Orphean Warbler Sylvia hortensis
Silvie de grădină Vastagcsőrű poszáta  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris
Silvie de deşert Kucsmás poszáta Sardinian Warbler Sylvia melanocephala
Silvie cu gat negru Feketetorkú poszáta Ruppell's Warbler Sylvia rueppelli
Silvie de Cipru Ciprusi poszáta Cyprus Warbler Sylvia melanothorax
Silvie roșcată Bajszos poszáta Subalipine Warbler Sylvia cantillans
Silvie cu ochelari Törpeposzáta Spectacled Warbler Sylvia conspicillata
Silvie de tufiș  Bujkáló poszáta Dartford Wabler  Sylvia undata
Silvia de Sardinia Szardíniai poszáta  Marmora's Warbler Sylvia sarda
Silvia de Baleare Baleár-szigeteki poszáta  Balearic Warbler Sylvia balearica
Aușel nordic Sárgafejű királyka Goldcrest Regulus regulus
Aușel sprâncenat, Silvie sprâncenată Tüzesfejű királyka Firecrest Regulus ignicapilla,ignicapillus
Cojoaică de pădure Hegyi fakúsz Treecreeper Certhia familiaris
Cojoaică de grădină Rövidkarmú fakúsz Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla
Fluturașul de stâncă Hajnalmadár Wallcreeper Tichodroma muraria
Țiclete Csuszka (madár)  Nuthatch Sitta europaea
Țiclean de sâncă Szirti csuszka  Rock Nuthatch Sitta neumayer
Țiclean corsican Korzikai csuszka Corsican Nuthatch Sitta whiteheadi
Țiclean turcesc Török csuszka  Kruper's Nuthatch Sitta krueperi
Mătăsar Csonttollú Waxwing Bombycilla garrulus
Graur Seregély Starling Sturnus vulgaris
Graur unicolor Egyszínű seregély Spotless Starling Sturnus unicolor
Lăcustarul Pásztormadár  Rose-coloured Starling Sturnus roseus
- Pásztormejnó  Common Myna Acridotheres tristis
Pănțăruș Ökörszem WREN Troglodytes troglodytes
Mierla de apă Vízirigó  Dipper Cinclus cinclus
Mierla Fekete rigó Blackbird Turdus merula
Sturzul cântător Énekes rigó Song Thrush Turdus philomelos
Sturzul viilor Szőlőrigó  Redwing Turdus iliacus
Sturzul de vâsc Léprigó Mistle Thrush turdus viscivorus
Sturzul Fenyőrigó  Fieldfare Turdus pilaris
Mierla gulerată  Örvös rigó Ring Ouzel Turdus torquatus
Sturz auriu Himalájai földirigó White's Thrush Zoothera dauma
Mierlă albastră Kék kövirigó  Blue Rock Thrush Monticola solitarius
Mierlă de piatră Kövirigó  Rock Thrush Monticola saxatilis
Muscar sur Tarka légykapó  Spotted Flycatcher Muscicapa striata
Muscar mic Kis légykapó  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
Muscar negru Kormos légykapó  Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
Muscar gulerat  Örvös légykapó  Collared Flycatcher Ficedula albicollis
Muscar semigulerat Félörvös légykapó  Semi-collared Flycatcher Ficedula semitorquata
Striga Gyöngybagoly  Barn owl Tito alba
Sticlete Tengelic European goldfinch Carduelis carduelis
Florinte Zöldike greenfinch Carduelis chloris
Măcăleandru Vörösbegy  Robin Erithacus rubecula
Gușă albastră Kékbegy Bluethroat Luscinia svecica
- Kékfarkú Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus
Privighetoarea Fülemüle Nightingale Luscinia megarhynchos
Filomela Nagy fülemüle Thrush Nightingale Luscinia luscinia
Codroș-de-munte Vörhenyesfarkú tüskebujkáló  Rufous Scrub Robin Cercotrichas galactotes
codroșul comun, codroșul de casă Házi rozsdafarkú  Black Redstart Phoenicurus ochruros
codroșul de grădină Kerti rozsdafarkú  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
Mărăcinar Rozsdás csuk  Whinchat Saxicola rubetra
Mărăcinar mare Cigánycsuk  European Stonechat Saxicola rubicola
- - Siberian Stonechat Saxicola maurus
Pietrarul sur Hantmadár Northern Wheatear Oenanthe oenanthe 
Pietrar răsăritean Pusztai hantmadár  Isabelline Wheater Oenanthe isabellina
Pietrar bănățean Nyugati hantmadár Western Black-eared Wheater Oenanthe hispanica hispanica
Pietrar-mediteranean Keleti hantmadár Eastern Bloack-eared Wheater Oenanthe hispanica melanoleuca
Pietrar negru Apácahantmadár Pied Whetear Oenanthe pleschanka
- Ciprusi hantmadár Cyprus Wheater Oenanthe cypriaca
Brumărița de stâncă  Havasi szürkebegy Alpine Accentor Prunella collaris
 Brumărița de pădure Erdei szürkebegy  Dunnock Prunella modularis 
Cinghița alpină Havasi pinty  Snowfinch Montifringilla nivalis
Vrabie de casă Házi veréb  House Sparrow Passer domesticus
Vrabie de câmp Mezei veréb Tree Sparrow Passer montanus
Vrabie negricioasă Berki veréb  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis
Vrabie alpină  Olasz veréb Italian Sparrow Passer italiae
Vrabie de stâncă  Kövi veréb  Rock Sparrow Petronia petronia 
Fâșă de luncă Réti pityer Meadow Pipit Anthus pratensis
Fâsă de pădure  Erdei pityer  Tree Pipit Anthus trivialis 
- Olívhátú pityer Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni
Fâsă roșiatică, Fâsă cu gât roșu Rozsdástorkú pityer  Red-throated Pipit Anthus cervinus
Fâsă de munte  Havasi pityer  Watter Pipit  Anthus spinoletta
Fâsă cu spate masliniu Parti pityer Rock Pipit Anthus petrosus
Fâsă asiatică  Sarkantyús pityer Richard's Pipit Anthus richardi
Codobatură albă  Barázdabillegető White Wagtail Motacilla alba alba
- Angol barázdabillegető Pied Wagtail Motacillla alba yarrellii
Codobatură de munte  Hegyi billegető  Grey Wagtail Motacilla cinerea
Codobatura cu cap galben  Citrombillegető Citrine Wagtail Motacilla citreola
Codobatura galbenă  Sárga billegető Blue-headed Wagtail Motacilla flava flava
Codobatura cu cap negru  európai sárga billegető Black-headed Wagtail Motacilla flava feldegg
- Szurkefeju billegető Grey-headed Wagtail Motacilla flava thunbergi
- Angliai sárga billegető Yellow Wagtail Motacilla flava flavissima
- Anglia ibériai sárga billegető Iberian Wagtail Motacilla flava iberiae
- Sárga billegető Ashy-headed Wagtail Motacilla flava cinereocapilla
Cinteză Erdei pinty Chaffinch Fringilla coelebs
Cinteză de iarnă   Fenyőpinty Brambling Fringilla montifringilla 
Botgros Meggyvágó Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
Mugurar  Süvöltő Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
Mugurar roșu  Karmazsinpirók Common rosefinch Carpodacus erythrinus
- Nagy pirók  Pine Grosbeak Pinicola enucleator 
- trombitás sivatagipinty  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus
Florinte Zöldike  Greenfinch Carduelis chloris
Scatiu Csíz  Siskin Carduelis spinus
- Citromzoldike Citril Finch Carduelis citrinella
- Korzikai citromcsíz Corsican Finch Carduelis corsicana
Cănăraș Csicsörke Serin Serinus serinus
Forfecuță Közös keresztcsőrű Common Crossbill Luxia curvivostra
- Skót keresztcsőrű Scottosh Crossbill Loxia scotica
Forfecar Nagy keresztcsőrű  Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus 
Forfecuța băltată Szalagos keresztcsőrű Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
Presură de tundră  Sarkantyús sármány Lapland Bunting Calcarius lapponicus
Presură de iarnă, Pasărea omătului Hósármány Snow Bunting  Plectrophenax nivalis
Presură sură  Sordély Corn Bunting  Emberiza calandra 
Presură galbenă Citromsármány Yellowhammer  Emberiza citrinella 
- Fenyősármány Pine Bunting  Emberiza leucocephalos
Presură bărboasă Sövénysármány Cirl Bunting Emberiza cirlus
  Aranyos sármány Yellow- breasted Bunting Emberiza aureola 
Presură de munte Bajszos sármány Rock Bunting Emberiza cia 
Presură de grădină Kerti sármány Ortolan Bunting Emberiza hortulana 
- Rozsdás sármány Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia 
- Szürke sármány Cinereous Bunting Emberiza cineracea
Presură cu cap negru Kucsmás sármány Black-headed Bunting Emberiza melanocephala
- Vörösfejű sármány Red-headed Bunting Emberiza bruniceps
Presură de stuf  Nádi sármány  Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Presură mică  Törpesármány Little Bunting Emberiza pusilla
- Erdei sármány Rustic Bunting Emberiza rustica
- Kékszárnyú réce Blue-winged Teal Anas discors 
- Zöldszárnyú réce Green-winged Teal  Anas carolinensis
- Búbos réce Lesser Scaup Aythya affinis 
- Aranyfácán Golden Pheasant Chrysolophus pictus
- Gyémántfácán Lady Amherst's Pheasant Chrysolophus amherstiae
- Wilson-viharfecske Wilson's Storm-petrel Oceanites oceanicus
Sitar de nămol cu cioc lung Hosszúcsőrű cankógoda Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus
- Sárgalábú cankó Lesser Yellowlegs  Tringa flavipes
- Kacagó sirály Laughing Gull Larus atricilla
- Heringsirály American Hering Gull Larus smithsonianus
- Barna füzike Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus
- Vastagcsőrű füzike Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi
- Májmoha Forked Veilwort Metzgeria furcata  Dum.
- Májmoha Flat-leaved Scalewort  Radula complanata Dum
- Hólyagos kerekesféreglakta-májmoha Dilated Scalewort Frullania dilatata Dum.
Fierea pământului Csillagos májmoha common liverwort, umbrella liverwort, Marchantia polymorpha L.
- Háztetőmoha Great Hairy Screw-moss Syntrichia ruralis (L)
mușchi de apă gyommoha  common type of water moss Funaria hygrometrica
- Ezüst körtemoha silver moss Bryum argenteum
- Májmoha Capillary Thread-moss Bryum capillare
- Csillag májmoha Starry Thyme-moss Mnium stellare
- Farkaslábmoha Rambling Tail-moss Anomodon viticulosus
Ciuperci Gombák Mushrooms  
Buretele domnesc Császárgomba Caesar's mushroom Amanita caesarea
Buretele de lămâie Sárga galóca  false death cap, Citron Amanita,  Amanita citrina
Buretele spinos Tüskés galóca European Solitary Lepidella,  Amanita echinocephala
Amanita excelsa Amanita excelsa Amanita excelsa Amanita excelsa
Amanita junquillea Amanita junquillea Amanita junquillea Amanita junquillea
Buretele bărbos Szakállas galóca Bearded amanita, European egg amidella Amanita ovoidea
Buretele pestriț Légyölő galóca Fly agaric Amanita muscaria
Buretele Panterei Párducgalóca Panther mushroom, Panther cap Amanita pantherina
Buretele roșu Brobonat Piruló galóca European blusher, Golmotte Amanita rubescens
Buretele-viperei Gyilkos galóca  Lethal death cap  Amanita phalloides
Amanita solitară Magányos galóca The Solitary Amanita Amanita solitaria
Buretele Gri Szürke galóca Grey-spotted amanita, European false blusher Amanita spissa
Ciuperca fără inel Szürke selyemgomba  Grisette Amanita vaginata
Buretele primăvăratic Fehér galóca Fool's mushroom Amanita verna
Buretele ingerului  Hegyeskalapú galóca Destroying angel Amanita virosa
Buretele Galben-voalat Sárga-lefátyolozott galóca Yellow-veiled amanita Amanita aspera
- Fésűs galóca - Amanita eliae
- Sárga szemcsésőzlábgomba saffron powder-cap, saffron parasol, earthy powder-cap Cystoderma amianthinum
- Erősszagú szemcsés-őzlábgomba  California Fungi Cystoderma carcharias
Clopu' ariciului - Freckled Dapperling Lepiota acutesquamosa
- Büdös őzlábgomba stinking dapperling, stinking parasol Lepiota cristata
Gheba de pășune Csipkés-őzlábgomba - Lepiota excoriata
Bureţi albineţi, Buretele șerpesc cărămiziu  - - Lepiota helveola
  Kakukkgomba Smooth Lepiota Lepiota naucina
Pălăria șarpelui Nagy őzlábgomba Parasol mushroom  Lepiota procera
Buretele șerpesc șofraniu Őzlábgomba  Shaggy parasol Lepiota rhacodes
- - - Lepiota badhami
Gheba Karcsú őzlábgomba Parasol mushroom Lepiota mastoidea
- - - Lepiota puellaris
- Pereszke White knight Tricholoma album
- - Orange knight Tricholoma caligatum
- - Girdled knight  Tricholoma colossus
Gălbenița Kummer büdös pereszke Sulphur knight, Gas agaric Tricholoma sulphureum
Buretele de mai   St. George’s mushroom  Tricholoma gambosum
Buretele călărețului Sárgászöld pereszke  Man on horseback Tricholoma equestre
- Kummer szappanszagú pereszke soap-scented toadstool Tricholoma saponaceum
- Kummer szürke pereszke - Tricholoma portentosum
- - - Tricholoma cnista
Porumbițele, Bureţi porumbei Kummer galambpereszke  - Tricholoma columbetta
- - spotted tricholoma, Tiger tricholoma, Tigertop, Leopard knight, Dirty trich Tricholoma pardinium
Ciuperca plopului Nyárfapereszke - Tricholoma populinum
Roșcovanele Vöröseslemezű pókhálósgomba Plums and Custard  Tricholoma rutilans
Ciuperca șoarecelui, Burete pământiu Fenyőpereszke  Grey knight , Dirty tricholoma Tricholoma terreum
- Zöldessárga pereszke Yellow blusher  Tricholoma sejunctum
Bureţi de prun Szakállas pereszke Russet scaly tricholoma, The scaly knight Tricholoma vaccinum
Buretele de mușchi Kajsza lisztgomba The miller, The sweetbread mushroom Clitopilus prunulus
- Viaszfehér tölcsérgomba - Clitocybe cerussata
- Tölcsérgomba  Ivory funnel, Sweating mushroom Clitocybe dealbata
- óriás tölcsérgomba - Clitocybe geotropa
- Zöld ánizsgomba Aniseed toadstool Clitocybe odora
Pâlnioara - - Clitocybe infundibuliformis 
Cenușăreasa Szürke tölcsérgomba Clouded agaric , Cloud funnel Clitocybe nebularis
- - - Omphalia campanella
- - Amethyst deceiver Laccaria amethystina
Pâlnia brumată - The deceiver,  Waxy laccaria Laccaria laccata
Ghebele Gyűrűs tuskógomba  Honey fungus, Armillaria mellea
- - - Armillaria tabescens
- Rovátkolttönkű lágypereszke - Melanoleuca grammopodia
- - - Lyophyllum aggregatum
Stejărița - - Collybia acervata
- Bunkóslábú fülőke, Szaruszűrke fülőke - Collybia butyracea
Ghebele de stejar Árvégű fülőke - Collybia fusipes
- Foltos fülőke  Spotted Toughshank Collybia maculata
- Tönkű fülőke - Collybia confluens
- Széleslemezű fülőke - Collybia platyphylla
- - - Collybia tanacella
Ciuperca ulmului Téli fülőke - Collybia velutipes
- Rozsdasárga tölcsérgomba - Lepista inversa
- Tölcsérpereszke - Lepista irina
Violetele Lila tölcsérpereszke  Wood blewit, Blue stalk mushroom Lepista nuda
Usturoiaşii Feketetönkű szegfűgomba, sötéttönkű fokhagymagomba Garlic Parachute Marasmius alliaceus
- Lószőrszegfűgomba Horsehair Parachute mushroom Marasmius androsaceus
buretele-bălos Büdös galambgomba - Marasmius foetens
- - Pinwheel mushroom, The pinwheel Marasmius, The little wheel, The collared parachute,  The horse hair fungus Marasmius rotula
Ghebele de luncă Mezei szegfűgomba Fairy ring mushroom,  Fairy ring champignon. Marasmius oreades
- - Stump fairy helmet  Mycena alcalina
- Cifra kígyógomba Clustered bonnet, The oak-stump bonnet cap,  Mycena inclinata
Bureciorul rozaceu - Lilac bonnet Mycena pura
- Barázdált tönkű kígyógomba Grooved bonnet Mycena polygramma
Buretele portocaliu - False Chanterelle, Hygrophoropsis aurantiaca
Ciuperca papagal - Parrot Toadstool, Parrot Waxcap Hygrocybe psittacina
Buretele-melcului - Gray almond waxy cap, The almond woodwax Hygrophorus agathosmus
Râșcovul verzui - Slimy milkcap ,  Beech milkcap Lactarius blennius
Pita lui Dumnezeu/ roșcovă ízletes rizike Saffron milk cap  Lactarius deliciosus
Râșcovul brun - Sooty milkcap Lactarius fuliginosus
Buretele iute - Peppery milk-cap Lactarius piperatus
Râșcovul roșu - Rufous milkcap, The red hot milk cap Lactarius rufus
Lăptuca dulce Kenyérgomba Weeping milk cap, Voluminous-latex milky Lactarius volemus
Râșcovul pâslos - Fleecy milk-cap Lactarius vellereus
Bureții flocoși - Woolly milkcap,  Bearded milkcap Lactarius torminosus
Lăptuca sângeria - - Lactarius controversus
Buretele-vacii - Mild milkcap , Beech milk cap Lactarius subdulcis
Vinețica-porcului - Grass-green Russula, The tacky green Russula Russula aeruginea
Vinețica pestriță Varashátú galambgomba Green-cracking Russula, The quilted green Russula,  The green brittlegill Russula virescens
Pâinișoarele     Russula alutacea
Vinețica negricioasă Szenes galambgomba Blackening brittlegill, Blackening russula Russula nigricans
Hulubița aurie - Gilded brittlegill Russula aurata
Vinețica porumbeilor Kékhátú galambgomba Charcoal burner Russula cyanoxantha
Vinețica focului Hánytató galambgomba The sickener, Emetic russula, Vomiting russula, Russula emetica
Pâinișoara oilor - - Russula lepida
Scrumbia pădurii Barnulóhúsú galambgomba Crab brittlegill,  The shrimp mushroom Russula xeramepelina
Vinețica lăptoasă Földtoló galambgomba Milk-white brittlegill Russula delica
Pâinea pământului Ráncos galambgomba Bare-toothed Russula Russula vesca
Buretele bălos Büdös galambgomba Stinking russula Russula foetens
Pâinișoara cucului - The Entire Russula Russula integra
Trâmbița piticilor - - Pleurotus cornucopiae
Păstrăvul scailor - King trumpet mushroom, French horn mushroom, King oyster mushroom, King brown mushroom, Pleurotus eryngii
Păstrăvii de fag Késői laskagomba Oyster mushroom Pleurotus ostreatus
Ciuperca cerbilor Barna csengettyűgomba Deer shield, Fawn mushroom Pluteus cervinus
Scutul pieptănașului Tövisaljagomba - Entoloma clypeatum
Ciuperca pieptănușului - - Entoloma lividum
Ciuperca plângătoare - Poison pie, Fairy cakes Hebeloma crustuliniforme
Hreanul pădurii - Contrary webcap Cortinarius varius
Bureții vineți - - Cortinarius violaceus
Bureții solzoși - Shaggy scalycap, The shaggy Pholiota Pholiota squarrosa
Scufița caprei - - Rozites caperata
Gheba ciobanilor - - Galerina mutabilis
Ciuperca de plop -  - Agrocybe cylindracea
Bureții porcești Begöngyöltszélű cölöpgomba Brown roll-rim, Common roll-rim,  Poison pax Paxillus involutus
Porceasca - - Paxillus atrotomontosus
Ciuperca de câmp Erdőszéli csiperke Horse mushroom Agaricus arvensis
ciuperca de bălegar - Portobello mushroom Agaricus bisporus
Ciuperca de pădure - Wood mushroom Agaricus silvicola
Gheba pucioasă Sárga kénvirággomba Sulphur tuft, Sulfur tuft, Clustered woodlover Hypholoma fasciculare
Gheba cărămizie - Brick cap Hypholoma sublateritium
Buretele de cerneală Ráncos tintagomba Common ink cap , Inky cap Coprinus atramentarius
Buretele cu perucă Gyapjas tintagomba Shaggy ink cap, Lawyer's wig, Shaggy mane Coprinus comatus
Bălușca molidului Barna nyálkásgomba Slimy spike-cap Gomphidius glutinosus
Bălușca purpurie - - Gomphidius viscidus
Mânătârca petroasă ízletes vargánya Cep, Penny bun, Porcino Boletus edulis
Buretele vrăjitoarei Változékony tinóru Lurid bolete Boletus luridus
Mânătârca - - Boletus pinicola
Untoasa piperată - - Boletus piperatus
Buretele roșu de stejar - Purple boletus Boletus purpureus
Hribul domnesc Királyvargánya Royal bolete, Red-capped butter bolete Boletus regius
Hribul dracului Sátántinóru Devil's bolete,  Satan's mushroom Boletus satanas
Buza caprei Molyhostinóru Suede bolete, Brown and yellow bolet, Boring brown bolete Boletus subtomentosus
Hribul castaniu - Chestnut bolete Gyroporus castaneus
Hribul albastru - Bluing bolete, The cornflower bolete Gyroporus cyanescens
Pitarca - - Leccinum carpini
Hribul murg Barna tinóru Bay bolete Suillus badius
Untoasa cu inel Sárga gyűrűstinóru Greville's Bolete, Larch Bolete Suillus elegans
Pitoașca - Weeping bolete, Granulated bolete Suillus granulatus
Turta vacii Barna gyűrűstinóru Slippery jack, Sticky bun Suillus luteus
Nicoreața ánizsszagú fagomba Aniseed cockleshell Lentinellus cochleatus
Bureții galbeni - - Centharellus cibarius
Trâmbița piticilor - Horn of plenty Cantharellus cornucopioides
Trompeta căprioarei - Yellowfoot, Winter mushroom, Funnel Chanterelle. Cantharellus tubaeformis
Pilugelele - - Clavariadelphus pistillaris
Rămurelele - Clustered coral, The pink-tipped coral mushroom, The cauliflower coral Ramaria botrytis
Creasta cocoșului Sárga korallgomba - Ramaria flava
Flocoșelul - Sweet tooth, wood hedgehog, Hedgehog mushroom,  Hydnum repandum
barba țapului Cserepes gereben Shingled hedgehog, Scaly hedgehog Sarcodon imbricatum
Limba boului Májgomba Beefsteak fungus, Beefsteak polypore, Ox tongue Fistulina hepatica
- - Artist's Fungus Ganoderma applanatum
- - Reishi, Lingzhi Ganoderma lucidum
Buretele oilor - - Polyporus confluens
Urechea nucului Pisztricgomba Dryad's saddle, Pheasant's back mushroom Polyporus squamosus
Bureții iepurești Tüskegomba Lumpy Bracket,  Umbrella Polypore Polyporus umbellatus
Bărbița oilor Fakó zsemlegomba - Albatrellus ovinus
Iasca Bükkfatapló Tinder fungus, False tinder fungus, Hoof fungus, Tinder conk Formes fomentarius
Foalele vacii Bokrosgomba  Hen-of-the-woods, Ram's head , Sheep's head Grifola frondosa
Crețușca Fodros káposztagomba - Sparassis crispa 
Urechiușele Júdásfülgomba  Jew's ear, Wood ear, Jelly ear Auricilaria auricula-judae
Buretele cerbilor Erdei áltrifla Common earthball, Pigskin poison puffball Scleroderma citrinum
Buretele cerbilor fals - - Scleroderma verrucosum
Beșica porcului óriáspöfeteg  Giant puffball Langermannia gigantea
cașul ciorii Bimbós pöfeteg Common puffball, Warted puffball, Gem-studded puffball Lycoperdon perlatum
Buretele aricilor Tüskés pöfeteg  Spiny puffball , The spring puffbal Lycoperdon echinatum
Perele cerbilor - - Lycoperdon piriforme
Ghioaga iepurilor - - Lycoperdon saccatum
Zburătoarea cenușie Szürke pöfeteg Paltry puffball Bovista plumbea
Buretele iepurilor Pikkelyes pöfeteg Mosaic puffball Calvatia utriformis
Buretele pucios Erdei szömörcsög Common stinkhorn Phallus impudicus
Zbârciogul țuguiat - Black morel Morchella conica
Ciuciuleții - Common morel, Morel, Yellow morel Morchella esculenta
Zbârciogul rotund - - Morchella rotunda
Zbârciogul gras - Brain mushroom, Turban fungus Gyromitra esculenta
Zbârciogul corcit Hegyes kucsmagoba Bell morel , The thimble fungus Verpa conica
Zbârciogul creț Fodros papsapkagomba White saddle, Elfin saddle , Common helvel Helvella crispa
Zbârciogul negru Szürke papsapkagomba Slate grey saddle , Fluted black elfin saddl Helvella lacunosa
Zbârciogul văratic Karcsú papsapkagomba Flexible Helvella, the elastic saddle Leptopodia elastica
Păhăruțele Bordás serleggomba Cabbage leaf Helvella Paxina acetabulum
Urechiușa bârligată Barna csészegomba - Peziza badia
Trufa cenușie Isztriai szarvasgomba - Tuber magnatum
Trufa văratică Nyári szarvasgomba Summer truffle,  burgundy truffle Tuber aestivum
Fierea pământului Francia szarvasgomba  Black truffle, Périgord truffle , French black truffle Tuber melanosporum
Urechea babei Narancsvörös csészegomba Orange Peel Fungus  Aleuria aurantia
Chișcarul marin Tengeri ingola Sea Lamprey Petromyzon marinus
Chișcarul fluvial Folyami ingola  Lampern, River Lamprey Lampetra fluviatilis
Cicar Pataki ingola Brook Lamprey Lampetra planeri
Hadină Tiszai ingola  Danubian Lamprey Eudontomyzon danfordi
Șip, Păstruga,Nisetru  Közönséges tok Sturgeon Acipenser sturio
Cegă Kecsege Sterlet Acipenser ruthenens